Jazyk SQL, pokročilý - N500017
Anglický název: Language SQL
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Valenta Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N500016
Je záměnnost pro: N500016, B500009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu BI-DBS, kde se proberou základy jazyka SQL. V tomto předmětu se studenti seznámí s pokročilými relačními a nad-relačními rysy jazyka SQL. Konkrétně uložené programové jednotky, jako jsou procedury, funkce, package a triggery. Rekurzivní dotazování, podpora OLAP, objektově-relační konstrukce, Část předmětu bude věnována praktické optimalizaci provádění příkazů SQL jednak z hlediska specializovaných podpůrných struktur jako jsou indexy, clustery, indexem organizované tabulky a materializované pohledy a také z hlediska optimalizace provedení příkazů - diskutovat se bude prováděcí plán dotazu a možnosti jeho ovlivnění. Na přednáškách bude prezentován standard jazyka SQL, mnohé specifické rysy však budou demonstrovány v ORDBMS Oracle. Praktická cvičení budou z větší části založena na Oracle SQL a Oracle PL/SQL.
Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Sestavovat složitější dotazy v jazyce SQL

Provést optimalizaci dotazů v jazyce SQL

Poslední úprava: Jirát Jiří (02.01.2018)
Literatura -

Groff, J., Weinberg, P. SQL Kompletní průvodce. CP Books. Brno. 2005. ISBN 80-251-0369-2

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Studijní opory -

Podklady k přednáškám a cvičením z předmětu Jazyk SQL: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SQL/

Poslední úprava: Jirát Jiří (02.01.2018)
Sylabus -

1. a. Úvod, program předmětu, stručné shrnutí předpokládaných znalostí SQL, příkaz MERGE, podpora OLAP.

b.Program cvičeni, organizace, struktura a požadavky na semestrální praci, procvičení MERGE a GROUP BY CUBE (ROLLUP)

2. a. Ladění SQL dotazů, prováděcí plán, možnosti jeho ovlivnění

b.procvičení metodologie ladění SQL

3. a. Uložené programové jednotky - procedura, jazyk PL/SQL

b.Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, kontrola 1. části semestrální práce

4. a. Uložené programové jednotky - funkce, jazyk PL/SQL

b.Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce

5. a. Uložené programové jednotky - trigger, jazyk PL/SQL

b.Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce

6. a. Uložené programové jednotky - package, jazyk PL/SQL

b.Praktické procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce

7. Konzultace semestrální práce, kontrola 2. části

8. a. Vestavěné uložené programové jednotky - standardní package, jazyk PL/SQL

b.Použití vybraných standardních package pro řešení úloh semestrálky

9. a. Ladění SQL dotazů do hloubky, možnosti jeho ovlivnění prováděcího plánu

b. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce

10. a. Rekurzivní dotazování

b. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce

11. Semestrální písemná práce

12. a. Specializované struktury pro rychlý přístup k datům

b.Použití exportu a importu dat v SQLDeveloper a v SQLPlus

c.Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce

12. Konzultace semestrální práce, závěrečná kontrola semestrálky

13. a. Objektově relační rysy,

b.Praktické ukázky řešených příkladů, závěrečná kontrola semestrálky s udělením zápočtů.

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Předmět má jako vstupní požadavek základní znalost jazyka SQL v rozsahu požadavků předmětu BI-DBS. Výstupní požadavky jsou podrobně uvedeny na stránce: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SQL

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112