Semestrální práce I - N700006
Anglický název: Semestral Work I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B700006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.02.2018)
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce slouží ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Msallamová Šárka Ing. Ph.D. (20.12.2012)

Studenti budou umět:

Připravit materiálový průzkum zadaných studijních předmětů s využitím potřebných analyzačních metod.

Zhotovit kvalitní fotodokumentaci předmětu.

Zhodnotit na základě výsledků materiálového průzkumu stav restaurovaného předmětu a navrhnout vhodný postup restaurátorských prací.

Na základě restaurátorského záměru předmět zrestaurovat a vyhotovit restaurátorskou zprávu (text semestrální práce).

Literatura -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (07.08.2013)

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: Msallamová Šárka Ing. Ph.D. (20.12.2012)

Náplň semestrálních prací je volena podle studijního oboru, případně zaměření studenta.

Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Náplň práce je analogická náplni uvedené u bakalářské práce. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.

Náplň Semestrální práce I pro obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky bude složena:

1. Ze seminářů věnovaných problematice fotografování restaurovaného předmětu a dokumentace historických předmětů, obecních zásad restaurování, vyhotovení restaurátorské zprávy, spolupráce restaurátora a archeologa.

2. Z praktické výuky v laboratoři na VŠCHT - restaurování jednoduššího předmětu s fotografickou dokumentací. Hlavním cílem práce je seznámit se v průběhu semestrální práce se základními restaurátorskými technikami při ošetřování skla a keramického materiálu (čištění, vyhledávání, lepení, doplňování, barvení a konzervace). Vlastní práce při restaurování předmětu bude probíhat pod vedením restaurátora s licencí MKČR nebo restaurátora působícího v organizaci zabývající se restaurováním historických předmětů ( např. muzeum), nebo VŠ vzdělaného odborníka v daném oboru.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)

Řemeslné techniky I,Řemeslné techniky II

Fotografické techniky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50