Základy práva - N832013
Anglický název: Fundamentals of Law
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ZSOP
Garant: Příbramská Klára Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími a jejich základními instituty a postupy.
Poslední úprava: Kubová Petra (27.02.2019)
Výstupy studia předmětu

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni porozumět základním právním institutům, pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jednodušší podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Poslední úprava: Kubová Petra (27.02.2019)
Literatura -

Z: Hradil, P.: Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-260-5004-9.

Z: Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, aktuální vydání, ISBN 978-80-7380-822-8

Z: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Z: Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky

D: Gerloch, A.: Teorie práva, aktuální vydání. ISBN 978-80-7380-652-1.

D: Šíma, A.; Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-7400-663-0.

D: Hradil, P.: Základy práva pro střední školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-270-2591-6.

D: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D: Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

D: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

D: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

D: Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

D: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Poslední úprava: Kubová Petra (20.03.2021)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: HRABANKH (11.09.2013)
Sylabus

1. Úvod do problematiky - teorie a základní principy

2. Systém a prameny práva

3. Základní lidská a občanská práva a povinnosti

4. Občanskoprávní vztahy

5. Závazky - vznik, změna, zánik, zajištění, prodlení, promlčení

6. Smlouvy - náležitosti, podnikatelské a spotřebitelské

7. Právo obchodních korporací

8. Pracovní právo

9. Závazky z pracovního poměru a jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10. Správní právo

11. Činnost veřejné správy

12. Uplatňování a ochrana práva

13. Mýty a fakta, závěrečné shrnutí problematiky

14 Test

Poslední úprava: MARTA (20.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Poslední úprava: HRABANKH (11.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50