Filosofie výchovy - N832019
Anglický název: Philosophy of Education
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Světlík Martin Karel Mgr.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (19.11.2012)
Předmět je zaměřen na tázání se po původu, potřebě a smyslu výchovy/vzdělání. Kurz je zaměřen na diskusi základních otázek filosofie výchovy, četbu a referování odpovídajících textů. Forma kurzu tedy kombinuje formu přednášky s formou seminární. Studenti se na každou hodinu připravují domácí kritickou četbou textů, které budou diskutovány. Jeden ze studentů pak text referuje a řídí diskusi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Analyzovat základní otázky filosofie výchovy a orientovat se v jejich řešení

Kriticky referovat filosofický text a vést diskusi

Samostatně vyhledat informace a argumentačně hájit názory

Literatura -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (14.08.2013)

Z: Platón, Ústava, Praha 1996, 80-86005-28-3

Z: Aristotelés, Etika Nikomachova, Praha 1996, 80-901796-7-3

Z: Dewey J., O pramenech vychovatelské vědy, Praha 1947

Z: Illich I., Odškolnění společnosti, Praha 2001,80-85850-96-6

D: Rousseau J.J., Emil čili o vychování, Praha 1911,

D: Kratochvíl Z., Výchova, zřejmost, vědomí, Praha 1995, 80-238-0473-1

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (26.08.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (19.11.2012)

1. Co je filosofie výchovy? K čemu?

Vysvětlení základních pojmů (filosofia, paideia, agogé) . Nastolení otázek.

2. Kde vzniká evropské pojetí výchovy?

Antické chápání výchovy/vzdělání: sofisté (člověk mírou věcí), Sókratés (sebepoznání), Platón (péče o duši), Aristotelés.

3. Lze najít vzhledem k lidské přirozenosti správný model výchovy/vzdělání?

Paradigmata filosofie výchovy; Aristotelés versus Rousseau; tradiční versus liberální výchova, vývojová psychologie: Kohlberg, klasický versus liberální model: Montessori, Waldorfská škola.

4. Potřebuje výchova cíl?

John Dewey (moderní filosofie výchovy); analytické versus kontinentální pojetí výchovy; převzdělaná společnost (Illich)?; výchova a tělo (O´Loughlin).

5. Má západní model vzdělání alternativu?

Výchova/vzdělání v myšlení a praxi jiných kulturních okruhů. Universalita západního modelu vzdělání/výchovy nebo etnocentrismus?

6. Jaká má být role státu ve výchově/vzdělávání?

Privátní versus veřejné školství; rozluka státu a školství?; vzdělávací politiky; autonomie a výchova k demokratickému občanství.

7. Učí exaktní vědy pravdu?

Exaktní vzdělání a epistemologie, role pravdy; anarchismus, realismus, pragmatismus; role etiky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (14.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 13
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Průběžné a zápočtové testy 40