Seberegulační metody - N832033
Anglický název: Methods of Self-Regulation
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Nývltová Václava PhDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)
Kurz nabízí přehled nových přístupů ke zdraví z perspektivy seberegulace. Seberegulace zahrnuje přesvědčení studenta o svých vlastních potencialitách pro jednání, myšlení, cítění. Kurz popisuje teorie, nástroje a techniky, které mohou být užitečné pro zvýšení seberegulace - self managementu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)

Student bude schopen:

1. chápat teoretické pozadí seberegulace

2. aplikovat seberegulační metody

3. studovat a pracovat efektivněji

Literatura -
Poslední úprava: NYVLTOVV (03.09.2013)

Z: Bedrnová,E.a kol.:Management osobního rozvoje.Praha,Management Press,2009,ISBN 978-80-7261-231-0

Z: Hájek,K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese.Praha,Portál,2006, ISBN 978-80-262-0221-9

Z: Stackeová, D.: Relaxační techniky. Praha, Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3646-4

D: Bembenutty, H. ed.: Self-Regulated Learning. N.Y., Wiley, 2011, ISBN 978-1-118-09163-0

D: Špatenková,N.:Krizová intervence pro praxi.Praha,Grada,2011,ISBN 978-80-247-2624-3

D: Hoffmann,R.:Bioenergetická cvičení. Praha, Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-231-7

D: Broumová, V.: Cílená zpětná vazba. Praha, Portál, 2007, ISBN 978-80-262-0222-6

Studijní opory -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Sylabus -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)

1. Role seberegulačních procesů. Teoretické a praktické problémy seberegulace.

2. Nevědomá seberegulace, vývoj vědomé seberegulace

3. Vliv sociálních vztahů na seberegulaci

4. Mentální zdraví, mentální hygiena

5. Seberegulace emocí a chování

6. Metakognitivní kontrola nad pozorností a kognitivními procesy

7. Metoda: EEG-biofeedback

8. Metoda: Audiovizuální stimulace

9. Metoda: Psychické trauma - intervenční metody

10.Přehled psychoterapie

11.Metoda: Relaxační techniky pro děti a mladistvé

12.Metoda: Afirmace, pozitivní myšlení, vizualizace

13.Metoda: Dechová cvičení

14.Metoda: Specifická tělesná cvičení

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: NYVLTOVV (03.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 60