Smluvní právo - N832046
Anglický název: Contract Law
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Adámková Klára Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (12.08.2014)
Předmět se zabývá problematikou smluvního (závazkového) práva. Předmět je zaměřen na základní principy a pojmy smluvního práva a na seznámení studentů se základnímu smluvními typy a jejich použití v praxi. Přednášky vycházejí z nové právní úpravy soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku (NOZ) a novelizovaného zákoníku práce (ZP).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (12.08.2014)

Studenti budou po absolvování tohoto předmětu schopni porozumnět základním právním pojmům a postupům při uzavírání smluv. Dále budou schopni samostatně zpracovat jedodušší právní jednání a smlouvy v přednášených oblastech smluvního práva.

Literatura -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.08.2014)

R: Eliáš, K. a kol.: Občanské právo pro každého. Pohledem nejen tvůrců nového občanského zákoníku, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013

R: Novotný, P., Ivičičová, J., Novotná, M., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy, Praha, GRADA Publishing, 2014

R: Novotný, P., Budíková, P., Ivičičová, J., Kedroňová, K., Štrosová, I., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník. Smluvní právo, Praha, GRADA Publishing, 2014

A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A: zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

A: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.08.2014)

(1) Principy a základní pojmy smluvního práva

(2) Vznik, změny, zánik a obsah závazků

(3) Zajištění závazků (zadržovací právo, zástavní smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu práva, uznání dluhu, dohoda o ručení, dohoda o srážkách ze mzdy)

(4) Převedení věci do vlastnictví jiného (kupní, darovací a směnná smlouva)

(5) Přenechání věci do užití jinému I. (výprosa, výpůjčka, nájemní smlouva)

(6) Přenechání věci do užití jinému II. (pacht, zápůjčka, licenční smlouva)

(7) Smlouva o dílo (obecná ustanovení, stavba, nehmotné dílo)

(8) Schovací smlouvy a smlouvy o přepravě (úschova, skladování, přeprava osob a věcí)

(9) Bankovní smlouvy a pojištění (smlouva o úvěru, akreditiv, pojistná smlouva)

(10) Smlouvy příkazního typu (příkazní a komisionářská smlouva, zprostředkování, smlouva o obchodní zastoupení)

(11) Další vybrané smluvní typy podle NOZ (tichá společnost, společnost, veřejný příslib, slib odškodnění)

(12) Smlouvy podle zákona o obchodních korporacích (smlouva o výkonu člena statutárního orgánu a odpovědného zástupce, smlouva o převodu podílu v s.r.o., smlouva o převodu družstevního podílu, smlouva o převodu družstevního bytu, kupní smlouva na akcie)

(13) Smlouvy podle zákoníku práce (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o hmotné odpovědnosti)

(14) Závěrečné shrnutí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 70 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50