Odborný anglický jazyk III - N834007
Anglický název: Professional English Language III
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2016 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Tomeš Martin Mgr.
Chadová Kateřina Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je prohloubit komunikační dovednosti v oblasti odborného jazyka rozšířené o technickou slovní zásobu, seznámit se s jazykovými nástroji pro psaní vědeckých článků. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Novotná Jana (25.01.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • analyzovat vědecký článek z hlediska jeho stavby a jazykových prostředků a použít tyto prostředky pro psaní vlastních vědeckých textů
  • s jistotou používat správné gramatické, lexikální a stylistické prostředky při prezentaci odborného tématu

Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)
Literatura -

Z Brieger N. and Pohl A.,Technical English Vocabulary and Grammar,Summertown Publishing,2002, 1902741765

Z: McCarthy M. and O´Dell F.,Academic Vocabulary in Use,Cambridge University Press,2010, 9780521689397

D: Cargill M, and OˇConnor P.,Writing Scientific Research Articles,Wiley-Blackwell,2009, 9781405186193

D: Hewings M.,Cambridge Academic English, Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: West C.,Recycling Advanced English,Georgian Press,2002, 1873630336

Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Novotná Jana (25.01.2016)
Sylabus -

1. Opakování gramatiky I - slovosled, časová osa, pasivum, vztažné věty

2. Opakování gramatiky II - modálnost, infinitiv vs. ingové tvary, slovesné vazby

3. Pravidla odborné prezentace - hlavní zásady, nejčastější chyby

4. Struktura odborných textů - tvar přesýpacích hodin, spojovací výrazy

5. Vyjádření příčiny a následku

6. Stavba kompaktního textu

7. Členy v odborných textech: generický člen vs. plurál atd.

8. Analýza odborného textu I - ukázky publikovaných článků

9. Analýza odborného textu II - ukázky publikovaných článků

10. Akademická slovní zásoba - klíčová podstatná jména, slovesa, přídavná jména a příslovce

11. Prezentace I

12. Prezentace II

13. Prezentace III

14. Opakování, závěrečný test

Poslední úprava: Novotná Jana (25.01.2016)
Studijní prerekvizity -

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Poslední úprava: Kruteková Jana (07.04.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 2 28 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 40