PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborný anglický jazyk I - N834008
Anglický název: Professional English Language I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B834001
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Záměnnost : N834008A
Je neslučitelnost pro: N834012
Je záměnnost pro: B834001, N834001A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti, se zvláštním zaměřením na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři a technologie ve vztahu k životnímu prostředí.
Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • argumentovat v diskusi na odborné téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru
Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Literatura -

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C., Hewings M.,Cambridge Academic English, Student´s Book, Cambridge University Press, 2012, 9780521165204

D: Bonamy D., Technical English 3, Course Book, Pearson Education Limited, 2012, 9781408229477

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Studijní opory -

http://kj.vscht.cz/ke-stazeni

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Sylabus -

1. Úvod do studia předmětu.

2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba.

3. Univerzitní studium: Studium v zahraničí. Program Erasmus. Slovesné časy.

4. Univerzitní studium: Specializace. Souslednost časová.

5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod.

6. Chemie: Periodická tabulka prvků a vlastnosti prvků. Vztažné věty.

7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly.

8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov pomocí předpon a přípon.

9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Výstavba koherentního textu.

10. Chemická laboratoř: Chemické pokusy, popis pracovního postupu. Infinitiv a jeho použití.

11. Životní prostředí: Tradiční a alternativní zdroje energie. Slovesné vazby.

12. Životní prostředí: Vodní zdroje, zařízení na úpravu pitné vody. Chemické a biologické čištění odpadních vod.

13. Životní prostředí: Těžba ropy a břidlicového plynu. Frázová slovesa.

14. Shrnutí a opakování

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Studijní prerekvizity -

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha