Angličtina - středně pokročilí I - N834020
Anglický název: English - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (25.01.2016)
Předmět je zaměřen na osvojení a upevnění zvládnutých jazykových prostředků, které umožňují pracovat s jazykem na úrovni srovnatelné s běžnou komunikací i písemným projevem. Zvláštní důraz je kladen na rozšíření slovní zásoby, osvojení lexikálních prostředků. Cílem je dosažení úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vést rozhovor na vybrané téma s použitím pokročilejší slovní zásoby
  • vyjádřit svůj názor a nesouhlas doporučení a radu
  • vyjádřit své pocity,radost,pochopení, podat vysvětlení
  • napsat formální a neformální dopis
  • napsat esej, příběh
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (30.08.2016)

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Upper-intermediate,MultiPack A,third edition, Oxford University Press, 2014, 9780194558624

D: Foley M.,Hall D., Advanced Learner´s Grammar, Longman,2005, 0582403839

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary fo First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (15.09.2016)

1. Otázky a odpovědi; Práce s textem, jeho rozbor a shrnutí

2. Osobnost; Pomocná sloevsa, použití členu určitého, stupňování přídavných jmen

3. Nemoci a zranění; Předpříomný prostý a průběhový čas

4. Neformální dopis a e-mail; podstatná a přídavná jména - pozice ve větě

5. Móda a oblékání; Přídavná jména a příslovce, vazby přídavných jmen s předložkami

6. Cestování - letadlo; Minulé časy - prostý, průběhový, předminulý čas prostý a průběhový

7. Mnohoznačnost slov - příslovce, vazby příslovcí, spojky

8. Zločin a trest; Trpný rod - formy, použití, opakování

9. Počasí; Vyjádření budoucnosti - předbudoucí čas prostý, průběhový

10.Sloveso "take" a jeho vazby, frázová slovesa; Podmínkové věty a věty časové

11.Vyjádření pocitů a názoru; podmínkové věty - hypotéza

12.Mnohovýznamová slovesa; Modální slovesa s minulým infinitivem

13.Vyjádření pocitů pomocí sloves nebo přídavných jmen -ed / - ing

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Znalosti na úrovni Angličtina - mírně pokročilí II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30