PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Business English II - N834039
Anglický název: Business English II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (15.08.2016)

Cílem předmětu je osvojit si především lexikální, ale i gramatické jazykové prostředky vztahující se k firemnímu pracovnímu prostředí a s jejich pomocí řešit modelové situace.Tématické okruhy zahrnují atmosféru na pracovišti, pracovní postupy v budoucnosti, změny v organizaci firmy, jednání se zaměstnanci, firemní etiku a zahraniční partnerství. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (16.08.2016)

Studenti budou umět :

  • s využitím osvojených jazykových prostředků řešit modelové obchodní nebo vztahové situace na pracovišti
  • interpretovat tabulky,grafy, diagramy a využívat je při vlastních prezentacích
  • uvědomovat si kulturní rozdíly a vhodně reagovat při mezinárodních obchodních jednáních
Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (15.08.2016)

R: Brook-Hart G.,Business Benchmark Advanced, Cambridge University Press,2007, 9780521672955

A: Mascull B.,Business Vocabulary in Use Intermediate,Cambridge University Press,2002, 0521775299

A: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2004, 0521537622

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (28.06.2016)

1. Prognózy a výsledky; Jak připravit prognózu prodeje; Slovní zásoba: výkaz zisků a ztrát, rozvaha; Podmínkové věty

2. Financování umění; Návrh na sponzorování umělecké nebo sportovní události; Infinitiv a gerundium

3. Pozdní plátci; Stížnost na opožděnou platbu; Souvětí

4. Jednání o pronájmu; Email shrnující výsledky jednání; Podmínkové věty: alternativy spojky if

5. Atmosféra na pracovišti; Krátká zpráva o stresu na pracovišti a absentérství; Odkazy v textu

6. Pracovní postupy v budoucnosti; Sdílení práce, teleworking; Typy pracovníků

7. Produktivita; Zpráva o změnách v organizaci firmy; Popis grafů; Prezentace na téma produktivita; Vyjádření příčiny a důsledku

8. Jednání se zaměstnanci; Reorganizace firmy; Fráze užívané při vyjednávání; Variace na podmínkové věty

9. Firemní etika; Fair trade; Návrh jak zlepšit image firmy; Příslovečné fráze; Větné členy

10. Rozšíření do zahraničí; Dohled nad dceřinými společnostmi; Akvizice; Přídavná jména a příslovce četnosti

11. Zahraniční partnerství; Dopis potenciálním zákazníkům; Souvětí; Časy v budoucích časových větách

12. Plánovací konference; Řízení rizik; Udržení zaměstnanců, podíl na trhu; Diskurzivní markery pro krátký rozhovor; Přípustkové věty

13. Shrnutí a opakování

14. Závěrečný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (16.08.2016)

Znalosti na úrovni Business English I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha