PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Angličtina - velmi pokročilí II - N834065
Anglický název: English - Upper Advanced II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Novotná Jana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají médií, překonávání rekordů, studia v zahraničí, cestování, životního prostředí, životního stylu a imigrace. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat zprávu

• napsat dopis

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

R: Brook-Hart G.,and Haines S., Complete Advanced, Second Edition, Cambridge University Press, 2015, 9781107501416

A: West C.,Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

1. Média. Nepřímá řeč. Slovesa týkající se mluvení.

2. Zpravodajské stanice a důvěra veřejnosti. Etika ‚reality‘ programů. Tranzitivní slovesa.

3. Rychlost. Překonávání rekordů. Časové vedlejší věty. Předložky ve vyjádřeních času.

4. Rychlá auta. Action, activity, event and programme. Technologický pokrok.

5. Celoživotní vzdělávání. Studium v zahraničí. Vyjádření schopnosti, možnosti a povinnosti.

6. Výběr univerzity. Chance, occasion, opportunity and possibility. Psaní: zpráva.

7. Cestování. Frázová slovesa. Podmínkové věty. Ráj nalezen. At, in a on k vyjádření místa.

8. Živý svět. Klimatické změny a Inuiti. Předložky následující slovesa.

9. Ztráta živočišných druhů. Podstatná jména a členy. Tvorba slov.

10.Zdraví a životní styl. Předložky následující adjektiva. Způsoby kontrastování myšlenek.

11.Neobvyklé národní sporty. Jazyk používaný k porovnání. Psaní: dopis.

12.Přesídlení do zahraničí. Příslovečná určení. Matoucí slovesa.

13.Města a imigrace. Důraz ve větě.

14.Opakování a závěrečný test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

 
VŠCHT Praha