Restaurování a konzervování fotografických materiálů - P064003
Anglický název: Restoration and Conservation of Photographic Materials
Zajišťuje: Akademie múzických umění v Praze (064)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Borýsková Štěpánka MgA. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace
Cílem předmětu je prohloubení a systematizace znalostí studenta v oblasti restaurování a konzervace veškerých fotografických materiálů a jejich adjustací. Schopnost vedení srozumitelné a přesvědčivé odborné diskuze v této problematice ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti. Student přistupuje individuálně k zadanému dílu, tzn. podrobným vypracováním restaurátorského průzkumu fyzického stavu zadaného objektu, jehož nedílnou součástí je fotografická dokumentace. Při svoji práci samostatně vyhodnocuje výsledky výzkumu odborných pracovišť pro získání analytických měření jednotlivých materiálů objektu a také zjištění jejich degradace. Na základě samostatně i kolektivně vyhodnocených informací je vedena diskuze o řešení daných poškození a možnostmi jejich restaurování. Součástí diskuze je správná interpretace analýz, vzájemná korelace získaných informací ve vztahu k ošetřovanému objektu. Pro absolvování předmětu musí student splnit: - vypracování restaurátorského záměru, který bude schválen školitelem, investorem, majitelem a relevantními institucemi; - aplikace schválených postupů pro zadaný objekt; - veškeré postupy jsou v průběhu restaurátorského procesu zaznamenány písemně a fotograficky; - dle těchto podkladů diskutuje na seminářích jednotlivé etapy; - na závěr student vypracuje podrobný restaurátorský protokol s fotografickou dokumentací v souladu s platnou legislativou. Po absolvování tohoto semináře je student schopen prokázat: - schopnost vést odbornou diskuzi v dané problematice; - samostatné posouzení a kritické zhodnocení aplikace restaurátorských zásahů; - hlubokou a systematickou orientaci v současných přístupech v oboru v rozsahu odpovídající soudobému stavu poznání; - samostatně a odpovědně realizovat restaurátorský zásah odpovídající standardům a etice v současném přístupu restaurování.
Poslední úprava: Kubová Petra (05.11.2019)
Literatura

Z: HENDRIKS, Klaus B. Fundamentals of Photography Conservation: A Study Guide. Toronto, Ontario Canada: Lugus, 1991. ISBN 0921633807.

Z: LAVÉDRINE, Bertrand, Jean-Paul GANDOLFO a Sibylle MONOD. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: Getty Conservation Institute. 2003. ISBN 0892367016.

D: REILLY, James M. Care and Identification of 19th-Century Photographic Prints. Rochester, NY: Eastman Kodak Company, 1986. ISBN 0879853654.

D: CLARK, Gary W. Cased Images and Tintypes KwikGuide: A Quide to Identifying and Dating Daguerreotpes, Ambrotypes and Tintypes. San Bernardino: Photo Tree, 2014. ISBN 9780983578598.

D: ĎUROVIČ, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. V Praze: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-383-6.

Vědecké databáze typu Scopus nebo WoS.

Poslední úprava: Kubová Petra (05.11.2019)
Sylabus
  • Přehled fotografických technik
  • Mechanické a chemické čištění různých typů světlocitlivých vrstev fotografických pozitivů a negativů
  • Doplňky chybějících fragmentů různých typů fotografických pozitivů na papírových podložkách
  • Metody fixace fotografických negativů na skleněných podložkách
  • Metody re-adjustace přímých fotografických pozitivů - daguerrotypie, ambrotypie, ferrotypie
  • Preventivní konzervace fotografických technik - specifika jednotlivých materiálů
  • Zásady vystavovaní

Poslední úprava: Kubová Petra (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemná nebo ústní zkouška (80 %)

Aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání (20 %)

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)