Biomateriály - P126003
Anglický název: Biomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D.
Záměnnost : D126007
Je záměnnost pro: AP126003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Studenti budou umět:

základní poznatky o interakci buněk s mezibuněčnou hmotou, biologickou snášenlivost implantátů, využití materiálů v biologii a experimentální medicíně, požadavky na kovové biomateriály, typy kovových náhrad pro stomatologii, interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní keramické materiály, polymery pro dentální medicínu, transport léčiv na polymerních nosičích, základní aplikace polymerů na bázi silikonů a polymery v tkáňovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Studijní opory -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (22.10.2018)

Powerpointové prezentace.

Metody výuky -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (22.10.2018)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (26.09.2018)

V tomto předmětu budou studenti seznámeni s interakcí buněk s mezibuněčnou hmotou, s biologickou snášenlivostí implantátů a využitím materiálů v biologii a experimentální medicíně. Dále budou předneseny požadavky na aplikaci kovových biomateriálů a typy náhrad na bázi kovových biomateriálů a kovové materiály pro stomatologii (amalgámy, ostatní. Bude popsána i interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní a bioaktivní keramické materiály. V oblasti polymerních biomateriálů budou studenti seznámeni s polymery pro dentální medicínu, transportem léčiv na polymerních nosičích, aplikacemi polymerů na bázi silikonů a polymery ve tkáňovém inženýrství a dalšími aplikacemi.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Zkouškový test.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100