Pokročilá strukturní bioinformatika - P143005
Anglický název: Advanced structural bioinformatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Vondrášek Jiří prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP143005
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednáška se zaměřuje na vybraná pokročilá témata strukturní bioinformatiky. Pozornost je nejprve věnována interakcím mezi proteiny a proteinů s nukleovými kyselinami. Jsou uvedeny metody výpočtu Gibbsovy energie těchto interakcí, dokovací algoritmy a softwarové nástroje včetně webových rozhraní. Následuje výklad o výpočetní proteomice, interakčních sítích proteinů, indukovaném přizpůsobení a ab initio metodách návrhu proteinů a peptidů. Tematika nukleových kyselin je zastoupena rozborem sekvenčně závislých vlastností DNA, jakož i predikcí sekundární a terciální struktury RNA. V závěru je pojednáno o integrativní strukturní bioinformatice, kombinující experimentální a výpočetní přístupy. Případové studie představí vybrané problémy podle aktuální časopisecké literatury.
Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Osvojí si pokročilejší poznatky o výpočtu interakcí mezi biomolekulami a analýze jejich sítí
  • Získají přehled o metodách návrhu proteinů a peptidů a o indukovaném přizpůsobení
  • Pochopí základní problematiku sekvenčně závislých vlastností DNA a predikce struktur RNA
  • Seznámí se s použitím strukturní bioinformatiky v aktuální vědecké praxi

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Literatura -

Z: N. Haspel, F. Jagodzinsky, K. Molloy (eds.), Algorithms and Methods in Structural Bioinformatics, Springer 2022

Z: S. Neidle and M. Sanderson, Principles of Nucleic Acid Structure, 2nd ed., Academic Press 2021

D: Z. Gaspari (ed.), Structural Bioinformatics Methods and Protocols, Springer 2020

Poslední úprava: Lankaš Filip (15.11.2022)
Studijní opory -

Online materiály k přednášce

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Sylabus -

1. Interakce mezi proteiny a proteinů s nukleovými kyselinami

2. Metody určeni Gibbsovy volné energie pro interakce biomolekul

3. Dokovací algoritmy pro interakce protein-protein a protein-DNA

4. Programy, výpočetni servery a webová rozhraní pro predikci interakce biomolekul

5. Protein Structure Initiative a výpočetní proteomika

6. Interactome a konstrukce interakčních sítí proteinů

7. Předpověď indukovaného přizpůsobení

8. Design proteinů a docking peptidů pomocí ab initio metod

9. Sekvenčně závislé strukturní vlastnosti DNA a jejich funkční role

10. Predikce sekundární struktury RNA

11. Modelování prostorové struktury RNA

12. Integrativní strukturní bioinformatika – kombinace experimentálních dat s výpočetními postupy

13.–14. Případové studie

Poslední úprava: Svozil Daniel (16.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika, fyzikální chemie, programování a algoritmizace, biochemie nebo molekulární biologie v rozsahu základních kursů

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)