Technologie ropy - P215002
Anglický název: Petroleum Technology
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Blažek Josef doc. Ing. CSc.
Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : D215002
Je záměnnost pro: AP215002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (18.07.2018)
Předmět si mohou zapsat pouze studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět M215001 Technologie ropy I a M215002 Technologie ropy II. Studenti získají přehled o jednotlivých rafinérských procesech, termickém a katalytickém krakování a hydrokrakování, hydrogenační rafinaci, katalytickém reformování, izomeraci, alkylaci a polymeraci. Dále získají znalosti o chemismu těchto procesů, používaných katalyzátorech, jednotlivých variantách procesů, vlastnostech získaných frakcí a ekologických aspektech výroby. Seznámí se také s výrobou a vlastnostmi produktů, které rafinerie prodává, výrobou a vlastnostmi biopaliv a jejich využitím jako pohonných hmot v dopravě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (18.07.2018)

Absolventi předmětu budou znát procesy termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenační rafinace ropných frakcí a zbytků, katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Budou znát chemismus reakcí probíhajících při těchto procesech, používané katalyzátory a jejich vlastnosti. Budou vědět, jak se vyrábějí jednotlivé výrobky, které rafinérie prodává, a jaké musí být jejich vlastnosti. Budou znát také postupy výroby a vlastnosti jednotlivých druhů biopaliv, které se používají k pohonu motorů.

Literatura -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (07.11.2018)

Z: Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J.: Petroleum Refining, Technology and Economics, Fifth Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, New York, USA, 2007, ISBN 0-8493-7038-8

Z: Handbook of Petroleum Refining Processes, Second Edition (Ed. Meyers R.A.), McGraw - Hill, Boston, USA, 1997, ISBN 0-07-041796-2

Z: Pandey A., Bhaskar T., Stocker M., Sukuraman R.K. (Eds): Recent Advances in Thermochemical Conversion of Biomass. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2015, ISBN: 978-0-444-63289-0.

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

D: Modern Petroleum Technology, Vol. 2 (Ed. Lucas A.G.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England, 2001, ISBN 0 471 98411 6

D: Demirbas A.: Biofuels - Securing the Planet’s Future Energy Needs, 2009, Springer-Verlag London Limited, DOI: 10.1007/978-1-84882-011-1

D: Soetaert W., Vandamme E. J. (Eds.), Biofuels, 2009 John Wiley & Sons, Ltd, ISBN 978-0-470-02674-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (18.07.2018)

Blažek J., Kubička D.: Technologie ropy. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (18.07.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (18.07.2018)

První část předmětu je věnována odsolování, atmosférické a vakuové destilaci ropy, zpracování těžkých ropných frakcí pomocí jednotlivých procesů termického a katalytického krakování a hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí a zbytků. Druhá část je zaměřena na procesy rafinace jednotlivých frakcí získaných z výše uvedených procesů, výrobě vodíku, izolaci a zpracování sulfanu, reformování a izomeraci benzinových frakcí, výrobě benzinových frakcí pomocí alkylace a polymerizace a výrobě éterů. Ve třetí části se probírá výroba a vlastnosti základových olejů, spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků, benzinů, petrolejů, motorových naft, topných olejů, asfaltů a paliv pro lodní motory. Probírána je také komplexita rafinérií, emise vznikající při zpracování ropy a čerpací stanice pohonných hmot. Čtvrtá část je věnována postupům výroby a vlastnostem jednotlivých druhů biopaliv, které se používají k pohonu motorů a možnostem výroby pohonných hmot a dalších rafinérských produktů z alternativních fosilních paliv.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (18.07.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.10.2018)

2 průběžné testy

Závěrečný zkouškový test

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50