Biochemické metody - P320009
Anglický název: Biochemical Methods
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Káš Jan prof. Ing. DrSc.
Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP320009
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (02.11.2018)
Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí principů jednotlivých biochemických technik, ať už klasických či nových. Část výuky bude věnována procvičení, ucelení a rozšíření znalostí metod získaných v rámci dosavadního studia. V další části výuky se studenti navzájem seznámí se speciálními technikami, které používají v laboratořích v rámci své disertační práce a také vypracují referát o nejnovějších technikách, kdy budou čerpat z renomovaných časopisů jako je Nature Protocols, Analytical Biochemistry: Methods in the Biological Sciences atd. Obecně je předmět koncipován tak, aby studenti jeho absolvováním získali jak klíčové teoretické znalosti oboru, tak přehled o současných metodikách používaných v biochemickém a molekulárně-biologickém výzkumu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (04.05.2022)

Během předchozího magisterského studia se studenti setkali s teoretickými základy jednotlivých biochemických metod.V rámci tohoto předmětu dojde k rozšíření jejich dosavadních znalostí o nejnovějších přístupech a moderních metodikách používaných v laboratorní praxi. Studenti po absolvování předmětu si osvojí teoretické i přímo prakticky aplikovatelné znalosti a dovednosti v oblasti moderních biochemických metod. Přínosem bude i posílení prezentačních dovedností, kdy studenti v rámci předmětu připraví krátké sdělení týkající se nových technik, které používají v laboratořích v rámci své disertační práce.

První blok přednášek se bude věnovat klasickým metodám, jako je práce s biologickým materiálem (uskladnění, homogenizace, extrakce, příprava vzorku pro hmotnostní spektrometrii), elektroforetické metody, chromatografické metody, membránové procesy, centrifugace, PCR metody, sekvenace, metody analýzy proteinových interakcí, atd. - v závislosti na stavu znalostí přihlášených studentů (přednášky a diskuse).

Další blok bude věnován nejnovějším metodám, kde studenti zpracují do krátké prezentace vybranou metodu publikovanou v renomovaném časopise a přednesou ji ostatním účastníkům kursu.

Literatura -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.07.2018)

Boyer, Rodney F: Biochemistry laboratory: modern theory and techniques, Pearson, New Jersey, 2012 ISBN-13:978-0-13-604302-7

Janson JC: Protein Purification: Principles, High Resolution Methods, and Applications, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2011 ISBN:9780471746614

Mikkelsen S.R.: Bioanalytical Chemistry, Wiley, New Jersey, 2016, ISBN 978-1-118-30254-5

Sylabus -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (04.05.2022)

1. Zdroje enzymů, dezintegrace, membránové procesy

2. Srážení, extrakce a centrifugace

3. Základní rozdělení a instrumentace, materiály pro elektroforetické a chromatografické metody

4. Gelová permeační chromatografie, ionexová chromatografie, hydrofobní chromatografie a chromatografie na reversní fázi.

5. Afinitní chromatografie

6. Rekombinantní proteiny, produkce a její úskalí

7. Tenkovrstvá chromatografie, sledování průběhu chromatografie a stanovení koncentrace bílkovin

8. Úvod do elektroforetických metod

9. Typy elektroforetických metod

10. Obecné principy a rozdělení imunochemických metod

11. Imunoafinitní separace molekul

12. Prezentace vybrané metody publikované v renomovaném časopise

13. Prezentace vybrané metody publikované v renomovaném časopise

14. Prezentace vybrané metody publikované v renomovaném časopise

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (22.06.2018)

Nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (22.06.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.09.2020)

Předmět bude vyučován od letního semestru 2020/2021.

Prezentace přehledného článku z oblasti biochemických metod.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.