Udržitelný rozvoj v managementu firem - P501011
Anglický název: Sustainable Development in Company Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)
Těžiště tohoto předmětu jak ve výkladu, tak diskusích s doktorandy bude věnováno pronikání udržitelného rozvoje do manažerských aktivit na všech úrovních řízení, zejména podnikatelských subjektů. Zelená politika EU vytváří a bude i nadále vytvářet tlak na uplatnění udržitelného rozvoje ve firemních aktivitách a bude znamenat nezanedbatelnou konkurenční výhodu, posílení společenské prestiže firem atd.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)
  • získá přehled o vývoji péče o životní prostředí na podnikové úrovni
  • vyzná se v aktuálních manažerských přístupech zaměřených na péči o životní prostředí na podnikové úrovni
  • bude schopen monitorovat aktuální poznatky týkající se systémů environmentálního managementu, získávat poznatky typu best practice z předních firem na poli udržitelného rozvoje, na jejich základě bude schopen rozvíjet metodické přístupy a praktiky zaměřené:
* na šetrné nakládání s limitními zdroji (energiemi, vodou, surovinami),
* efektivní využívání disponibilních materiálních kapacit,
* vývoj výrobků ve smyslu Cradle to Cradle,
* cest recyklace, substituce problémových materiálů pro životní prostředí,
  • může fungovat ve výzkumných, či vývojových týmech věnujících se tématice digitální transformace, kde může poskytovat užitečné poznatky směrem k udržitelnému rozvoji,
  • bude schopen připravit a podílet se na realizaci programů posunu firemní kultury či výukových cyklů pro vyšší a vrcholový management ve směru New Green Deal,
  • posílí své prezentační a argumentační schopnosti z pronikání udržitelného rozvoje do managmentu pro účely představení svých výzkumných výstupů na konferencích, komunikaci se zadavateli grantů, popř. i pro účely osvětové činnosti
Literatura -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)

Prakash, V Girgenti. G.: Winning the Green New Deal: Why We Must, How We Can Simon & Schuster 2020, ISBN 978-1982142438

Esty, C.,D, Simmons, P.,J.: The Green to Gold Business Playbook: How to Implement Sustainability Practices for Bottom-Line Results in Every Business Function, Wiley 2011, 978-0470590751

Business Strategy for Sustainable Development, International Institute for Sustainable Development, DIANE 1994, ISBN 9780788110481

Lyle, T., J.: Regenerative Design for Sustainable Development, Wiley 1996. ISBN 978-0471178439

Nidumolu, R., Prahalad, C., K., Rangaswami M., R.: Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation, Harvard Business Review, IX/2009

Kramer, M.,R., Agarwal, R., Srinivas, A.: Business as Usual Will Not Save the Planet, Harvard Business Review, IV/2019

Sylabus -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)

1. Historie péče o životní prostředí na podnikové úrovni: od snahy o ředění škodlivin, přes zaměření na koncové účinky, k recyklaci, udržitelnému rozvoji a přístupech jeho naplňování

2. Vývoj manažerských přístupů a jejich kodifikace

3. ISO 14001 – Manažerské environmentální systémy: obsah, certifikace, míra rozšíření, přínosy

4. EMAS - Systém ekologického řízení a auditu, [Eco-Management and Audit Scheme]: obsah, verifikace, míra rozšíření, přínosy

5. ISO 20121:2012 - Systémy řízení udržitelnosti událostí - Požadavky s návodem k použití

6. ISO 50001 – Manažerský sytém energetického managementu: obsah, certifikace, míra rozšíření, přínosy

7. BS 8001:2017 - Rámec pro provádění zásad oběhového hospodářství v organizacích. Průvodce

8. Předpokládané posuny v produkci a technologiích s ohledem na udržitelný rozvoj a jejich dopady do podnikové ekonomiky a managementu

9. Náhrady uhlíkatých zdrojů energie v podnikové praxi

10. Náhrady, cesty recyklace plastových obalů i plastů [New Plastics Economy], textilu Fashion Circular], četných stavebních materiálů

11. Vývoj výrobků „od kolébky ke kolébce“ [Cradle to Cradle - C2C]: prohlášení o složení výrobku [Health Product Declaration], certifikace výrobků C2C,

12. Firemní „zelená“ kultura: zamezit plýtvání energií, vodou, surovinami, třídění, recyklace, kompostování, ekonomika prodlužování životnosti (ložisek, nástrojů, olejů, mazadel atd.), vyhýbat se jednorázovému využití

13. Digitalizace ve službách udržitelného rozvoje na podnikové úrovni

14. Nové trendy v oblasti udržitelného rozvoje v managementu firem

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.12.2020)

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování seminární práce, která bude mít podobu článku s cílem provázat teoretická východiska s aktuálními otázkami. Druhá část je schopnost studenta moderovat odbornou diskuzi k vybranému tématu vždy k dané teorii, přístupu, konceptu či problému.