Atmosphere Analytics-Laboratory - S216014
Anglický název: Atmosphere Analytics-Laboratory
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (20.06.2013)

1.Metody vzorkování ovzduší

2.Stanovení těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší plynovou chromatografií

3.Stanovení amoniaku ve vnějším ovzduší indofenolovou metodou

4.Stanovení oxidů dusíku ve vnějším ovzduší chemiluminiscenční mmetodou

5.Stanovení nízkých kocentrací sulfanu v odpadním plynu

6.Stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší thorinovou metodou

7.Stanovení tuhých látek v odpadních plynech manuální gravimetrickou metodou

8.Fotometrické stanovení formaldehydu ve vnitřním ovzduší

9.Stanovení ozonu ve vnějším ovzduší ultrafialovou spektormetrií

10.Stanoivení vlhkosti plynů

11.Stanovení hlavních znečišťujících látek v odpadních plynech nedisperzní infračervenou spektrometrií

12.Potenciometrické stanovení anorganických plynných znečisťujících látek fluoru v odpadních plynech

13.Stanovení celkového plynného organického uhlíku v odpadních plynech kontinuální metodou využívající plamenového ionizačního detektoru

14.FTIR analýza odpadníách plynů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (05.04.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N403011 a N409002