Study Specialization: Laboratory - S963022
Anglický název: Study Specialization: Laboratory
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2016 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem laboratoří je přiblížit základní experimentální postupy a techniky využívané ve vybrané studijní specializaci fakulty.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pod dohledem vedoucího práce vykonávat experimentální činnost v laboratoři

Zpracovat a vyhodnotit naměřená data

Shrnout výsledky své práce ve formě laboratorního protokolu

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Literatura -

R: Studenti obdrží předem připravené nebo vybrané literární podklady

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Studijní opory -

Obvyklou formou studijních opor jsou návody k laboratorním úlohám

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)
Sylabus -

Obsahem laboratoří jsou samostatné úlohy stanovené ústavy fakult. Součástí úloh je práce s připravenou vědeckou literaturou, plánování a realizace experimentů, vyhodnocení naměřených dat a interpretace získaných výsledků experimentů. Výstupem úloh jsou laboratorní protokoly

Poslední úprava: Kubová Petra (23.05.2016)