Prezentační dovednosti - V832004
Anglický název: Presentation skills
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:30 / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Staněk Ondřej Ing.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na výuku a cvičení prezentací před publikem. Cílem je seznámit studenty nejprve s přístupy při tvorbě prezentací. Dále je výuka zaměřena na nedílnou součást verbální komunikace během prezentací, řeč těla. Zde bude záměr seznámit studenty s nejčastějšími gesty a manipulátory během prezentací. Součástí předmětu budou i pravidelné praktické části, kde si studenti naučené vědomosti sami vyzkouší.
Poslední úprava: Kubová Petra (17.08.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Efektivní komunikace, jasný záměr prezentace

2. Vytvořit strukturu prezentace

3. Prezentovat před ostatními souvisle a s jasnou strukturou prezentace

4. Hodnotit verbální projev jiného studenta

5. Zredukovat používání manipulátorů během svého verbálního projevu

Poslední úprava: Kubová Petra (17.08.2021)
Literatura -

Z: Juláková, E. Jak řešit problémy při psaní odborných textů VŠCHT Praha, 2007.

Z: Plamínek, J. Komunikace a prezentace Praha: Grada, 2008 80-247-2706-6.

D: Špinar, D. Tvoříme přístupné webové stránky Brno: Zoner Press, 2004 80-86815-11-0.

D: Zounek, J. Internet pro pedagogy Praha: Grada, 2001 80-247-0044-1.

D: Bradbury, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit Brno: C. Press, 2007 80-251-1622-7.

Poslední úprava: Kubová Petra (17.08.2021)
Sylabus -

1. Obsah a význam předmětu, úvod

2. Vytváření struktury prezentace

3. Význam řeči těla během prezentování, gesta, manipulátory

4. Struktury zpětných vazeb na jiný projev, její význam

5. Péče o hlas a jeho trénink 1

6. Prezentace studentů

7. Prezentace studentů

8. Prezentace studentů

9. Prezentace studentů

10. Power point, vizualizace dat

11. Navazování nových kontaktů při neformálních setkáních, networking

12. Péče o hlas a jeho trénink 2

13. Prezentace studentů

14. Hodnocení předmětu a zpětná vazba od studentů

Poslední úprava: Kubová Petra (17.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro udělení zápočtu je nutné splnit následující 3 úkoly v souladu s pokyny od vyučujícího:

  • Připravit verbální projev a odprezentovat ho před ostatními
  • Upravit zadanou power pointovou prezentaci do lepší a srozumitelnější formy
  • Účastnit se krátkých prezentací na zadané téma během výuky

Poslední úprava: Kubová Petra (17.08.2021)