Moderní české dějiny - V832008
Anglický název: Modern Czech History
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tuček Jan Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na problémy vývoje a transformací české společnosti (z hlediska sociálního, hospodářského i politického) od počátků 19. století do rozpadu východního bloku.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně se orientovat v odborném pojmosloví historiografie a historickém vývoji moderní české společnosti.

Schopnost mezioborové komunikace.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Literatura -

Z: KÁRNÍK, Z., Malé dějiny československé (1867-1939), Praha: Dokořán, 2008, ISBN 978-80-7363-146-8

Z: LNĚNIČKOVÁ, J., České země v době předbřeznové: 1792-1848, Praha: Libri, 1999, ISBN 80-85983-27-3

Z: VYKOUKAL, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha: Libri, 2000, ISBN 80-85983-82-6

D: GEBHART, J., KUKLÍK, J., Dramatické i všední dny protektorátu, Praha: Themis, 1996, ISBN 80-85821-35-4

D: VEBER, V., Osudové únorové dny 1948, Praha: NLN, 2008, ISBN 978-80-7106-941-6

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Studijní opory -

Knihovny:

www.npk.cz

www.mlp.cz

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Sylabus -

1. Co jsou „moderní dějiny“? Vymezení hlavních pojmů.

2. Formování občanské společnosti, parlamentarismu a ústavnosti v rakouské monarchii v polovině 19. století.

3. Od Palackého k Masarykovi. Austroslavismus, nacionalismus a politizace veřejného života.

4. Vznik samostatné Československé republiky – náhoda či nevyhnutelnost? Mnohost interpretací.

5. Polský a maďarský převrat v konfrontaci s československým.

6. Češi a Němci.

7. Hospodářství, společnost a politika První republiky.

8. Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava.

9. Mezi osvobozením a Vítězným únorem.

10. Od lidové demokracie k socialismu v kontextu sovětského bloku.

11. Socialistický realismus.

12. Československý pokus o reformu komunismu.

13. Normalizace.

14. Rozpad sovětského bloku.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na výuce: 50%

Test: 50%

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (26.01.2022)