Popularizace vědy - V832010
Anglický název: Science communication
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 120 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.06.2022)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty popularizace přírodních věd. V první, obecné části je popularizace vědy zasazena do kontextu mediálně-vědních a didakticko-psychologických poznatků a na srozumitelných příkladech jsou demonstrována její největší úskalí. Ve speciální části je pak v jednotlivých přednáškách vždy kladen důraz na osvojení praktických znalostí důležitých pro prvotní orientaci.
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.06.2022)

1. Věda, média a veřejnost – Co to je věda, jak funguje, jaké jsou její úlohy a k čemu je nám dobrá. Jakým způsobem funguje vztah vědců médií a veřejnosti.

2. Jak pracovat s informacemi, kde hledat a třídit jejich zdroje. Nejčastější zdroje chyb při práci s informacemi. Riziko fake news.

3. Úvod do obecné didaktiky – Jak funguje učení, jak poznám, že vědomosti předávám dobře/špatně a kde mohu zjistit víc.

4. Popularizační transformace – Rozdíl mezi vědeckým a novinovým článkem. Umění zkratky a rozlišení podstatného od nepodstatného. Míra zjednodušení a její limity. Vyprávění příběhů vs. sdělování faktů, analogie, metafory a humor.

5. Psychologie popularizace – motivace, specifika různých věkových skupin, učení a příjem informací

6. Rétorika, komunikace a hlasová hygiena – jak být slyšet, ale nepřijít o hlas, nenudit a mít pro posluchače příjemný projev

7. Speciální popularizace – osobní vystoupení, přednáška, storytelling

8. Speciální popularizace – psaný text a tištěná média

9. Speciální popularizace – foto, audio a video

10. Speciální popularizace – sociální sítě, virtuální kurzy, práce s daty

11. Speciální popularizace – řízení projektů, pořádání popularizačních akcí, výstav a konferencí

12. Popularizace chemie – workshopy, kroužky, stánky, mimoškolní s mládeží

13.a 14.Prezentace vlastního popularizačního projektu – 5 minut/tým

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.06.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 75% účast. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem z týmového popularizačního projektu, který je demonstrován na závěrečných dvou hodinách předmětu, či po dohodě s garantem předmětu v individuální termín během zkouškového období.