Angličtina - středně pokročilí I - V834005
Anglický název: English - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování. Tematické okruhy se týkají jídla a vaření, rodiny, peněz, dopravy, telefonní komunikace, sportu a vztahů. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vyjádřit možnost, schopnost, nutnost v běžné komunikaci
  • požádat o radu či radu a doporučení poskytnout
  • vyjádřit svůj názor a postoj, souhlas či nesouhlas
  • popsat současné a minulé děje a stavy
  • mluvit o budoucnosti a plánovat
  • podat ústní a písemnou formou popis osoby, místa, situace a události
  • porovnat vlastnosti, kvalitu, činnosti apod.
  • napsat neformální dopis

Poslední úprava: Valentová Dana (11.08.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Intermediate MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194035736

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Language Practice Intermediate, Third Edition, Macmillan, 2010, 9780230727014

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Metody výuky -

Semináře.

Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Sylabus -

1. Jídlo a vaření; Přítomný čas prostý a průběhový; Stavová a dynamická slovesa.

2. Moderní rodiny; Formy a vyjádření budoucího času; Přídavná jména popisující vzhled a charakteristiku; Popis osoby.

3. Diskuze: vyjádření názoru a postoje, souhlasu a nesouhlasu.

4. Peníze; Předpřítomný čas a minulý čas.

5. Životní změny; Předpřítomný čas + "for/since", přítomný čas průběhový; Tzv. silná přídavná jména.

6. Neformální dopis - forma, struktura.

7. Doprava; Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

8. Muži, ženy a děti; Členy – užití; Slovní spojení: slovesa/přídavná jména + předložky.

9. Špatné způsoby? Vyjádření povinnosti, nutnosti, rady a zákazu: "must, have to, should"; Komunikace po telefonu.

10. Dokážu to! Vyjádření schopnosti a možnosti: "can, could, be able to"; Přídavná jména "-ed/-ing".

11. Pověry ve sportu; Minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas; Sport.

12. Tak jsme se seznámili; Minulé a současné zvyky; Vztahy.

13. Internetový článek; Převyprávění příběhu.

14. Shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Valentová Dana (11.08.2020)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni A2+.

Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28