PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Angličtina – středně pokročilí plus II - V834043
Anglický název: English – Intermediate Plus II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holanová Petra Mgr.
Valentová Dana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají hudby, spánku, argumentace, kriminálních činů a trestů, reklamy a vědy. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • rozebrat a správně interpretovat autentické texty (novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály
  • volně komunikovat na jakékoliv zvolené téma, používat vhodnou a přesnou slovní zásobu
  • s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi, vysvětlit svůj názor a postoj
  • napsat esej
  • napsat zprávu

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Chomacki K., English File Upper-intermediate MultiPack B, Fourth Edition, Oxford University Press, 2020, 9780194039550

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Language Practice Intermediate, Third Edition, Macmillan, 2010, 9780230727014

D: Prodromou L., Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Second Edition, Pearson Education, 2012, 9781408290590

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Metody výuky -

Semináře.

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Sylabus -

1. Dobrou noc; Vazby "used to, be used to, get used to"; Spánek.

2. Hudba pro mé uši; Slovesné vazby - gerundium a infinitiv; Hudba.

3. Nehádejme se; Minulý čas modálních sloves, vazba "would rather"; Často zaměňovaná slovesa.

4. Argumentace „pro a proti“.

5. Vše je jen hra; Slovesa smyslového vnímání; Tělo; Popis – forma a struktura.

6. Potírání zločinu; Trpný rod; Vazby "have sth. done, it's said that..., he is thought to"; Zločin a trest.

7. Vyjádření názoru; Esej – forma, struktura.

8. Fake news; Přímá a nepřímá řeč; Sdělovací prostředky; Slovní přízvuk.

9. Jdou obchody dobře? Vedlejší věty odporovací a účelové; Reklama, podnikání.

10. Velkoměsta; Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná; Tvoření slov: předpony a přípony.

11. Diskuze, vyjádření souhlasu a nesouhlasu; Zpráva – forma a struktura.

12. Science fact, science fiction; Vyjádření počtu a množství, kvantifikátory: "all, every, both, etc."; Věda a výzkum.

13. Svoboda projevu; Členy - použití; Slovní spojení, kolokace; Větný přízvuk.

14. Shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Studijní prerekvizity -

Znalost jazyka odpovídající úrovni B1+/B2 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
 
VŠCHT Praha