Fyzikální chemie I - Z403011
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vitejte/index.html
Garant: Chuchvalec Pavel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N403011, N403011A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování základy termodynamiky, termodynamika směsí), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a problematika popisu rychlosti chemických reakcí.
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)
Literatura

Novák J. a kol.: Fyzikální chemie – bakalářský kurz, VŠCHT Praha 2005

Atkins P.W.: Physical Chemistry, Oxford University Press 1998

Malijevský a kol.: Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha 2000

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)
Sylabus -

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny.

2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn a popis jeho chování.

3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.

4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.

5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.

6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická.

7. Parciální molární veličiny, chemický potenciál, aktivita, standardní stavy.

8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.

9. Gibbsův fázový zákon, rovnováha kapalina - pára v ideálních systémech, fázové diagramy.

10.Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.

11.Bilance chemické reakce. Rovnovážná konstanta. Iontové rovnováhy.

12.Způsoby ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce, reakce v plynné fázi.

13.Faradayovy zákony, Galvanické články, Nernstova rovnice.

14.Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, integrace rychlostních rovnic.

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)