Základy matematiky - Z413019
Anglický název: Elementary Mathematics
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je záměnnost pro: B413008, N413019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Tento předmět je určen pro profesně orientované bakalářské programy (nenavazující), kde je potřeba matematiky menší. Studenti si Základy matematiky zapisují v 1. semestru studia. Účast na přednáškách a cvičeních je povinná. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zapisuje studentovi učitel, který vede cvičení. Pravidla pro udělení zápočtu jsou stejná jako u předmětu Matematika I. Zkouška z předmětu Základy matematiky je pouze písemná. Zkoušková písemka je dvouhodinová a je hodnocena 0 - 100 body.
Poslední úprava: SMIDOVAL (20.01.2006)
Literatura

1. Klíč, Hapalová: Úvod do studia matematiky na VŠCHT

2. Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu

3. Petáková: Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

4. Heřmánek a kol.: Sbírka příkladů k Matematice I ve strukturovaném studiu

5. Porubský: Fundamental Mathematics for Engineers,Vol.I

Poslední úprava: SMIDOVAL (20.01.2006)
Sylabus -

1. Číselné obory. Práce se zlomky, procento. Mocniny a odmocniny. Mnohočleny, hledání kořenů mnohočlenů. Absolutní hodnota reálného čísla, její geometrický význam. Úpravy algebraických výrazů.

2. Pojem funkce jedné reálné proměnné, její definiční obor, obor hodnot, graf funkce. Základní vlastnosti funkcí. Elementární funkce, jejich vlastnosti a grafy.

3. Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta (její lehká zobecnění), Euklidovy věty a jejich aplikace. Základní konstrukce obecných trojúhelníků.Goniometrické funkce orientovaného úhlu.

4. Rovnice a nerovnice - ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, význam zkoušky. Rovnice a nerovnice lineární, kvadratická (bez komplexních kořenů) - řešení početně / graficky. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - řešení početně / graficky. Trojčlenka.

5. Jednoduché rovnice exponenciální a logaritmické. Rovnice a jednoduché nerovnice goniometrické. Nerovnice podílového a součinového typu.

6. Aritmetické a geometrické posloupnosti, součet geometrické řady. Vzájemné převody mezi zlomky a desetinnými rozvoji. Základy finanční matematiky - úročení jednoduché a složené.

7. Analytická geometrie v rovině a prostoru: souřadnice bodu, vektor volný a vázaný, souřadnice vektoru. Analytické vyjádření přímky v rovině,roviny v prostoru. Parametrická, obecná a směrnicová rovnice přímky. Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny. Kuželosečky.

8. Základní logické pojmy, důraz na rozdíl mezi implikací a ekvivalencí, typy matematických důkazů.

9. Limita a spojitost funkce - intuitivní způsob definice, pomocí obrázků. Výpočty jednoduchých limit.

10. Derivace funkce a její praktický význam. Derivace elementárních funkcí. Derivace součtu, součinu, podílu. Aplikace: tečna ke grafu funkce, rychlost pohybu.

11. Průběh funkce - bez obecných asymptot. Aplikace derivace: slovní úlohy na lokální extrémy funkce.

12. Pojem primitivní funkce a určitého integrálu, jednoduché příklady. Aplikace - např. volný pád, plocha rovinného obrazce.

13. Lineární algebra: soustavy lineárních rovnic (bez parametru), geometrický význam.

14. Základy kombinatoriky (rozdíl mezi permutací, kombinací a variací, faktoriál a Pascalův trojúhelník, pojmy potřebné pro výpočet jednoduchých pravděpodobností, binomická věta).

Poslední úprava: SMIDOVAL (20.01.2006)