SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Principles of cultural heritage objects care - B148031
Title: Základy péče o památky
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Novotný Michal Mgr.
Interchangeability : N148039
Annotation -
CMonument care is a respected complex interdisciplinary discipline perceived in the prevalence as a practical activity, however, which has a substance in the cultural value creation of society. Graduates should be able to understand the basics of monument care, to interpret the development of the field, to be able to characterize and classify the structure of the monument fund, to apply field terminology, to analyze and use the category of historical value and to understand the principles of authenticity. The lectures will enable students to get the necessary insight into the institutional structure of the Czech national heritage care and help them to orientate both legal and industry regulations on the protection of material cultural heritage on national and international level. After passing the lectures the student will get an idea of ​​the process of discussing the restoration of a cultural monument, including restoration work. A complementary addition is a view into the basics of museology, historical development and current trends in museology in the field of protection, recording and use of collections, museum legislation and museum management. He acquaints himself with the principles of educational and scientific work in the museum and with the preparation of exhibitions and exhibitions.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • Basic concepts, history, principles and legislation of heritage care and museology
  • characterize the structure of the heritage fund
  • Fundamentals of heritage conservation methodology
  • Current Trends in Museology in the Field of Protection, Records and Use of Collections and Museum Management.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literature -

Z:Assessing the Values of Cultural Heritage, GCI, Los Angeles 2001.

Z:Brandi, C.: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000. ISBN 80-86359-03-4.

Z:Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, svazek 1, NPÚ, Praha 2007. ISBN 978-80-87104-14-9

Z:Odborné a metodické publikace Národního památkového ústavu (http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/)

Z:Riegl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP, Praha 2003. ISBN 80-86234-34-7

Z:Varhaník, J.; Malý, S.: Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Z:Vinas, S.M.: Contemporary Theory of Conservation, Oxford, 2005. ISBN 0 7506 6224 7

Z:Wagner V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2006. ISBN 808623472X

Z.Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997

Z.Stránský, Z.: Muzeologie - úvod do studia. Brno 1995

D:Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, SÚPPOP, Praha 1991. ISBN: 9788086234557

D:Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče, NPÚ, Praha 2008. ISBN 978-80-87104-32-3

D:Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, I., III. díl, Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

D:The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (http://whc.unesco.org/en/guidelines)

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Learning resources -

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Memorial care - interdisciplinary field, the relationship of society to old things.

2) Theory of Monument Values. Alois Riegl and his influence on Czech heritage care.

3) Identification of heritage values ​​in the practice of heritage conservation - practice.

4) Bohuslav Slansky and Czech Restoration School, Czech Restoration Schools in European Context.

5) Monument care for the First Republic

6) Monument care from the 1950s to the present.

7) Restoration of "versus" preservation-restoration.

8) Methods of monument care in postmodern times.

9) Act on State Monument Care.

10) Monument care and globalization.

11) System of Museology, Terminology, Current Trends in Museology, Major International Associations

12) Principles of museum selection. Museums, Substitute. Museum documentation. Principles of maintaining conservative documentation.

13) Theory of Museum Thesaurus - Museum Collection, Museum as a Communication Media - Relationship to Science and the Public.

14) Presentation theory, museum communication, museum management.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Registration requirements -

None

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zkouška z předmětu je ústní. V prvé části student/ka prokazuje na příkladu konkrétní památky dle vlastního výběru schopnost analyzovat památkové hodnoty a navrhnout způsob péče o ni. V druhé části student odpovídá na otázky z obsahu přednášek.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha