SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Bachelor Thesis: Seminar - B150002
Title: Seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Chemical Technology (150)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B963002
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.01.2023)
Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.
Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.01.2023)

1. Zadání bakalářské práce, role vedoucího práce, časový plán.

2. Téma bakalářské práce - prezentace vybrané práce studenty.

3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce, rozsah práce.

4. Struktura práce, charakteristika jednotlivých částí bakalářské práce.

5. Zásady psaní odborného textu, grafické zpracování, matematické výrazy, chemické názvosloví, tabulky a obrázky.

6. Jazykové a stylistické problémy při psaní odborného textu.

7. Symboly a zkratky, cizojazyčné pojmy.

8. Práce s literaturou, bibliografické databáze, bibliografické citace, citační etika, plagiátorství.

9. Teoretická část práce, literární rešerše.

10. Experimentální část práce, zpracování a prezentace výsledků.

11. Kritické zhodnocení dosažených výsledků.

12. Souhrn a závěr - rozdíl a význam.

13. Schválení a odevzdání práce.

14. Obhajoba bakalářské práce - příprava na obhajobu, průběh obhajoby.

 
VŠCHT Praha