SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Sustainable Development - B241001
Title: Udržitelný rozvoj
Guaranteed by: Department of Sustainability and Product Ecology (241)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Annotation - Czech
Předmět Udržitelný rozvoj je zaměřen na představení základních principů vědy o udržitelnosti a strategie udržitelného rozvoje. V předmětu je studentům vysvětlena koncepce planetárních mezí a jsou představeny základní antropogenní faktory vedoucí k jejich překračování. Studenti budou v předmětu seznámeni se základními metodami environmentálních analýz a principů interpretace jejich výsledků. Na základě metodického rámce vědy o udržitelnosti budou studentům představeny jednotlivé cíle udržitelného rozvoje (SDGs, OSN).
Last update: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Aim of the course - Czech

Hlavním cílem výuky předmětu Udržitelný rozvoj je poskytnout studentům základní informace o principech udržitelnosti a o možnostech jejich uplatňování nejen v technologické a hospodářské praxi. Vedlejšími cíli výuky předmětu je podporovat kritické myšlení studentů a vybízet je k diskusi a reflexi nad celospolečensky závažnými tématy.

Last update: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Literature - Czech

Povinná:

  • UN Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, UN, 2016
  • Udržitelný rozvoj, Nováček, P.:, 2011

Doporučená:

  • Science, DÍAZ, Sandra, et al., 2018
  • Podmaněná planeta, Moldan, Bedřich. , 2009

Last update: Kočí Vladimír (20.06.2024)
Learning resources - Czech

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. Univerzita Palackého, 2011.

Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009.

Last update: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Syllabus - Czech

1. Úvod a historie strategie udržitelnosti – vztah člověka a prostředí, socio-ekonomické a environmentální vztahy, historické milníky implementace strategie udržitelnosti, role a aktivity OSN, hospodářské a technologické souvislosti udržitelného rozvoje, koncepce planetárních mezí, Green Deal

2. Věda o udržitelnosti - definice udržitelnosti, Brundtland, metodologický rámec a základní teoretická východiska, tři pilíře udržitelnosti; slabá a silná udržitelnost, progresivní teorie

3. Environmentální meze lidské civilizace – klima – skleníkový jev (současný stav, predikce, interpretace); narušení stability, body zlomu klimatického systému

4. Environmentální meze lidské civilizace – ekosystémy – propojenost planetárních systémů, krize biodiverzity, ekosystémové služby, ozonová vrstva

5. Environmentální meze lidské civilizace – chemické látky – eutrofizace, acidifikace, chemické znečištění (pesticidy, mikropolutanty), spotřeba surovin

6. Analýza udržitelnosti, kvantifikace a interpretace indikátorů – LCA a indikátory stopy (vysvětlení metodologie a výpočtu), ESG, ecolabelling, greenwashing

7. Cíle udržitelného rozvoje OSN (č. 1 až 17) a klimatická opatření – Klimatická opatření (13) a mezinárodní úmluvy

8. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Konec chudoby (1) a Méně nerovností (10) – definice chudoby, nerovnosti – equality vs. equity, double injustice, kolonialismus, lidská práva, reprezentace menšin

9. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Konec hladu (2) a Zdraví a kvalitní život (3) – důvody hladu a jejich vztah ke klimatické změně a dalším faktorům, klimatický žal; hlad v rozvojových zemích vs. podvýživa v industriálních, nadváha a civilizační choroby; dostupnost zdravotní péče (geografická i finanční, pojištění), vztah šíření a vzniku nemocí k životnímu prostředí, možnosti uživení populace v rámci planetárních mezí

10. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Důstojná práce a ekonomický růst (8), Odpovědná výroba a spotřeba (12) a Průmysl, inovace a infrastruktura (9) – hospodářsko - ekonomické modely řízení, doughnut economics, degrowth, odpovědná spotřeba, indikátory, produktivita práce a wellbeing, nepodmíněný základní příjem, výzkum a inovace, SMEs vs. korporace, corporate social responsibility

11. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability – Kvalitní vzdělání (4) a Rovnost mužů a žen (5) – nerovnosti ve vzdělávání, kvalita a inkluzivita, vliv vzdělanosti na prosperitu demokracie, situace v rozvojových zemích; definice pohlaví vs. gender, gender pay gap, skleněný strop, péče, dostupnost částečných úvazků, znevýhodnění žen ve vědě, sexuální násilí, sexismus

12. Pitná voda, život ve vodě a na souši – Pitná voda, kanalizace (6), život na souši (15) a život ve vodě (14) – přístup k pitné vodě, limity dostupnosti pitné vody (sucho, polutanty, základní možnosti čištění polutantů), alternativní zdroje – čištění odpadní vody, desalinizace; možnosti šetření vodou v domácnosti i v průmyslu, vodní systémy, voda v krajině, stabilita systémů, rybolov; chráněná území

13. Udržitelná města a obce, dostupné a čisté energie – Udržitelná města a obce (11) a Dostupné a čisté energie (7) – dostupnost bydlení, adaptace na změnu klimatu, tepelné ostrovy, vztahy měst a jejich okolí, mobilita ve městě, znečištění ovzduší, smart cities; zdroje energie, energetická bezpečnost, obnovitelné zdroje, energetická účinnost a úspory, energetická chudoba, mocenské pozice (diktátorské režimy, korporace a lobby vs. decentralizace a demokratizace)

14. Postupy a limity dosažení udržitelného rozvoje; mír, spravedlnost a silné instituce – Mír, spravedlnost a silné instituce (16) a Partnerství ke splnění cílů (17) – spravedlnost, transparentní instituce, právní stát, korupce, lidská práva; common but differentiated responsibility, environmental justice; obecné shrnutí – vize udržitelné společnosti.

Last update: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Registration requirements - Czech

Nejsou.

Last update: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Course completion requirements - Czech

Písemná a ústní část zkoušky.

Last update: Kočí Vladimír (24.06.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha