SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Psychology for Managers - B501008
Title: Manažerská psychologie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unlimited / 240 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Interchangeability : AB501008
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (12.09.2020)

Z: Mikuláštík, Milan: Manažerská psychologie, 3. přepr. vydání. Praha, Grada 2015.

Z: Bedrnová, E.; Nový, I. Jarošová, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Management Press 2012

D: Armstrong, M.; Taylor, S. Řízení lidských zdrojů, 13. vyd. Praha, Grada, 2015

D: Plamínek, J. Konflikty a vyjednávání, Praha, Grada, 2012.

D: Štikar, J.; Rymeš, M.; Riegel, K.; Hoskovec, J. Metody psychologie práce a organizace. Karolinum, Praha, 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (09.09.2021)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta KZ - aktivní účast na cvičeních, docházka na cvičeních 70 procent, závěrečný písemný test

Syllabus - Czech
Last update: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (13.09.2020)

1. Úvod do psychologie, aplikované disciplíny, manažerská psychologie

2. Metody poznávání osobnosti – pozorování, rozhovor, osobnostní a výkonové testy, kreativita, inteligence

3. Osobnost manažera a její diagnostika

4. Sociální skupina a skupinové jevy, pracovní týmy a týmové role

5. Verbální komunikace

6. Neverbální komunikace

7. Klamavá komunikace a její identifikace

8. Konflikty a jejich řešení

9. Vyjednávání - strategie a typy

10. Postoje a jejich ovlivňování

11. Motivace a motivační teorie

12. Detekce firemních podvodů a manažerská psychopatologie (temná triáda)

13. Stres, psychohygiena a pracovní zátěž, copingové strategie

14. Negativní jevy na pracovišti – agrese, mobbing, bossing

Course completion requirements - Czech
Last update: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (09.09.2021)

KZ - aktivní účast na cvičeních, docházka na cvičeních 70 procent, závěrečný písemný test

 
VŠCHT Praha