SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Applied Marketing - B501019
Title: Marketingové aplikace
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Králová Petra Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501019
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

Z: PŘIKRYLOVÁ, J., a kol., Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2019 ISBN 978-80-271-0787-2.

Z: KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017. ISBN: 978-0134492513.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Globální trendy soudobého světa, specifika strategického a taktického marketingového řízení v kontextu jednotlivých trhů – obchodování na trzích B2B, B2C, B2G.

2. Marketingový plán a jeho souvislost s obchodním plánem – marketingový plán jako hlavní prováděcí nástroj marketingového řízení.

3. Segmentace, targeting a positioning.

4. Řízení vztahů se zákazníky – vztahový marketing, význam řízení vztahů se zákazníky, modely spotřebního chování, kultura a její význam, referenční skupiny v marketingové komunikaci.

5. Produkt jako zdroj konkurenční výhody, role produktového manažera ve společnosti - úloha produktu v marketingu, analýzy a inovace produktu. Vývoj nového produktu a kalkulace Business Case v kontextu podnikové strategie.

6. Integrovaná marketingová komunikace a její vliv na konkurenceschopnost a řízení podniku. Etické a legislativní aspekty marketingu. Vztahový marketing. Content marketing.

7. Nástroje a plánování komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, Public Relations, osobní prodej, přímý marketing) - modely marketingové komunikace spolupráce zadavatele s komunikační agenturou, výběr komunikační agentury.

8. Reklamní kampaň – typy reklamy, typy médií vhodných pro reklamu, reklamní strategie, reklamní kampaň v kontextu firemní komunikace, měření účinnosti kampaně. Značka a produkt v reklamě, globální reklama, reklama v kontextu nových médií.

9. Podpora prodeje - cíle, metody, kategorie a nástroje. Měření efektivity podpory prodeje, věrnostní programy, event marketing, sponzoring, spotřebitelské soutěže, In-store marketingová komunikace, výstavy a veletrhy.

10. Teorie a praxe Public Relations (PR) – funkce PR, specifické oblasti PR, evaluace PR, fungování PR agentur, spolupráce klienta s PR agenturami. Manipulativní praktiky v PR. Politické PR. Právní aspekty a legislativní rámec PR.

11. Identita organizace jako rámec pro fungování PR - definice Corporate Identity, Corporate Design, Corporate Culture, Corporate Image, Corporate Communications, Corporate Product.

12. Role tiskového mluvčího a Media Relations - tiskový mluvčí, jeho role a kompetence v podnikové komunikaci.

13. Osobní prodej – teorie a praxe osobního prodeje, systémy a specifika, proces osobního prodeje, multilevel marketing, příprava prodejců pro B2B a B2C trhy. Organizace a systém různých typů osobního prodeje.

14. Přímý marketing – digitální prostředí obchodu a marketingu, internetový, mobilní a sociální marketing.

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study - Komunikační strategie (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou.

 
VŠCHT Praha