SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Regional Development and Public Administration - B501077
Title: Regionální rozvoj a veřejná správa
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)
Kurz přináší základní orientaci v systému veřejné správy v České republice. Cílem je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích. Kromě toho kurz přinese základy studia regionálního rozvoje. Na konci kurzu budou studenti umět principy a fungování veřejné moci, základy právního státu a principy a fungování ústavních a samosprávných institucí včetně legislativního procesu. Zároveň se budou orientovat v problematice regionálního rozvoje.
Literature - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)

Povinná:

Hendrych, Dušan a kol. Správní věda. Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0.

Hudeček, Tomáš. Řízení a správa města. Praha: IPR, 2020. ISBN 978-80-87931-98-1.

Wang, Zheng. Principles of Regional Science. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-981-13-5379-6. 10.1007/978-981-10-5367-2

Wokoun, René, Mates, Pavel a kol.: Základy regionálních věd a veřejné správy. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 80-738-03-046.

Doporučená:

Fischer, Manfred M.; Nijkamp, Peter (Eds.). Handbook of Regional Science. Cham: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-23429-3.

Krbová, Jana. Moderní management ve veřejné správě: Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-745-5.

Lang, Thilo; Görmar, Franziska (Eds.). Regional and Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policies in Europe. London: palgrave macmillan, 2019. ISBN 978-981-13-1189-5. 10.1007/978-981-13-1190-1

Novotný, Lukáš, Maškarinec, Pavel. Strany a vládnutí v globální éře. Praha: Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3052-8

Rumpel, Petr a kol. Komplexní regionální marketing. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ISBN 978-80-7380-320-9.

Torre, André; Wallet, Frédéric. Regional Development in Rural Areas. Analytical Tools and Public Policies. Cham: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-02371-7. 10.1007/978-3-319-02372-4

Requirements to the exam - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (13.12.2020)
  • seminární práce na individuálně zadané téma a její obhajoba (zk.).
Syllabus - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)

1. Vymezení tématu regionálního rozvoje a veřejné správy. Vztah k dalším disciplínám (zejména geografie, ekonomie, politologie, sociologie).

2. Základy regionální a politická geografie, region, typy regionů, funkční region a regionální hierarchie, stát a státní uspořádání, členění států dle výkonu moci a formy vlády, nadnárodní a mezinárodní organizace a uskupení

3. Veřejná správa, veřejná služba, správní věda a její vývoj. Organizace veřejné správy a organizační principy, rozhodování ve veřejné správě a jeho faktory a principy, kritérium efektivnosti veřejné správy, transparentnost, odpovědnost a kontrola veřejné správy

4. Státní správa v ČR - struktura státní správy v ČR, funkce a pravomoci orgánů ústřední státní správy a dalších orgánů ústřední státní správy

5. Územní samospráva - legislativní rámec činnosti obcí, druhy obcí v ČR dle zákona o obcích, pozice hlavního města, statutárních měst, měst a obcí, charakteristické znaky obcí

6. Působnost obcí, místní správa a samospráva, místní právní předpisy - samostatná působnost, přenesená působnost, místní normotvorba, platnost a účinnost místních právních předpis

7. Krajské zřízení - legislativní úprava, odlišnosti a shodné prvky s obecním zřízením

8. Teorie regionálního rozvoje; základní teorie a konceptualizace regionu. Regionalizace, teoretické přístupy k rozvoji území

9. Regionální rozvoj (faktory lokalizační, sociální, dopravní, environmentální…)

10. Nástroje regionálního rozvoje (územní plánování, strategické plánování, regionální marketing; podpora inovačního a podnikatelského prostředí, inovativní přístupy k managementu územního rozvoje)

11. Strukturálně postižené regiony a jejich politická, ekonomická a sociální specifika

12. Finance a rozpočty, hospodaření měst

13. Diskuze aktuálních trendů reformy veřejné správy

14. Příklady úspěšných a neúspěšných regionů. Diskuse rozdílných vývojových trajektorií, proces změny území.

 
VŠCHT Praha