SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Technology Transfer and Intellectual Property Protection - CZV320001
Title: Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (50)
summer:unknown / unknown (50)
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AP320017, P320017
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen tři základní problémy vědecké práce – 1) Transfer technologií, tj. obecně vztah mezi výzkumem a aplikací výsledků, možnosti, postupy a metody přenosu výsledků výzkumu do praxe, alternativy jak ocenit výsledky výzkumu a chránit výsledky formou patentu 2) Autorské právo, tj. jeho předmět, genezi a obsah, se zaměřením na vědeckou publikační činnost, licenční smlouvy, ochranu počítačových programů a vztah mezi autorem a zaměstnavatelem; 3) Etiku výzkumu, tj. filosofický základ etiky, základy bioetiky a vztah mezi etikou a alokací prostředků na výzkum obecně.
Last update: Krátká Jana (29.09.2022)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Zodpovědět základní otázky spojené s vědeckou prací, jakými jsou etika výzkumu a alokace lidských a finančních zdrojů na výzkum, vztah mezi výzkumem a aplikací výsledků výzkumu.

Znát možnosti úspěšného přenosu výsledků výzkumu do praxe a právní ochrana těchto výsledků

Rozumět vztahu mezi autorem a zaměstnavatelem dle autorského práva

Last update: Krátká Jana (29.09.2022)
Literature - Czech

1.Horáček,R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha 2011

2.Čada K.: Know – how a obchodní tajemství, 2010

3.Jakl, L.: Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium, MUP, Praha 2011

4.Jakl, L.: Metodologie vědy a výzkumu se zaměřením na oblast práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví, MUP, Praha 2015

5.Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

6.Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění

7.J. Srstka et al., Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 2017.

8.M. Merhautová, Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci, Praha: Academia, 2015.

9.L. Jansa, P. Otevřel, a M. Števko, Softwarové právo. 2018

Last update: Krátká Jana (29.09.2022)
Syllabus - Czech

Transfer technologií, patenty a licence (Prof. Ing. M. Fusek, CSc.; 8 hod):

1.Základní věda a aplikace (2 hod):

• Vztah mezi vědou a aplikacemi

• Historické souvislosti

• Konkrétní příklady

2.Nutnost chránit duševní vlastnictví a jeho hodnotu (3 hod)

• Základní informace o ochraně duševního vlastnictví

• Životní cyklus patentu

• Postavení akademického pracovníka a ochrana duševního vlastnictví

• Jak určit hodnotu vynálezu

• Konkrétní příklady

3.Možnosti, postupy a metody, jak aktivně podporovat transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe (3 hod)

• Příklady organizace „technologického transferu“ na akademických pracovištích

• Role technologických skautů v transferu technologií

• Nejčastější typy smluv v transferu technologií (dohody o utajení, MTA, dohody o společném vynálezu, licenční smlouvy)

• Zásady komunikace mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou

•Konkrétní příklady

Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví (Mgr. M. Beluský, 4 hod)

• Autorské právo, předmět, vznik a obsah

• Autorskoprávní ochrana počítačového programu

• Vědecká publikační činnost z pohledu autorského práva

• Je zaměstnanec autorem?

• Licenční smlouva

Etika výzkumu (Doc. PhDr. MUDr. J. Payne, Ph.D.; 4 hod):

• Etika ve filosofii

• Základy bioetiky

• Etika alokace prostředků na výzkum

Last update: Krátká Jana (29.09.2022)
 
VŠCHT Praha