SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Circular Dichroism Spectroscopy - D444002
Title: Spektroskopie cirkulárního dichroismu
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. (16.10.2015)
Jsou vysvětleny teoretické základy chiroptických metod, je podán přehled dostupné instrumentace a metodologie měření spekter cirkulárního dichroismu. Jsou popsány varianty chiroptických metod a diskutovány jejich výhody a omezení. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a aplikacím ve strukturní analýze chirálních látek, při studiu biologicky výmazným interakcí a chirálního rozpoznávání.
Literature - Czech
Last update: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. (16.10.2015)

1.Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), 2nd edition, Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2012, p. 337-369, ISBN: 978-3-527-32982-3. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527610273

2. Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

3. Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, kapitoly 8-11. http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm

Syllabus - Czech
Last update: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. (16.10.2015)

1. Molekulární chiralita, polarizace elektromagnetického záření využívaná v chiroptických metodách

2. Teoretické základy chiroptických metod, pozorovatelné veličiny (cirkulární dichroismus, elipticita, optická rotační disperze, disymetrický faktor)

3. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu, vztah mezi pozorovatelnými veličinami a strukturou chirálních molekul

4. Metodika měření cirkulárního dichroismu, funkce fotoelastického modulátoru a dedikovaná zařízení pro měření cirkulárního dichroismu

5. Instrumentace pro elektronový cirkulární dichroismus, praktické poznámky

6. Vibrační cirkulární dichroismus, jeho specifika, instrumentace, správné postupy měření a získání dat

7. Další varanty chiroptických metod 1: fluorescenčně detekovaný cirkulární dichroismus a jeho instrumentace

8. Další varanty chiroptických metod 2: cirkulárně polarizovaná luminiscence, magnetická optická aktivita a jejich instrumentace

9. Ramanova optická aktivita a její instrumentace

10. Zpracování spekter cirkulárního dichroismu, ab initio výpočty chiroptických vlastností

11. Využití cirkulárního dichroismu při konformační analýza biomolekul

12. Využití cirkulárního dichroismu při studiu biologicky významných interakcí a supramolekulárních systémů

13. Exkurze do laboratoře vibračního cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

14. Exkurze do laboratoře elektronového cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha