SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Laboratory of conservation technology II - M148010
Title: Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:8
E-Credits: winter s.:8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Interchangeability : N148064
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
The aim of Laboratory project II is to deepen the knowledge technological and laboratory procedures and to teach students to interconnect the knowledge obtained in individual subject. According to his/her field of study, student works in one of the departments: the Department of Chemical Technology of Monument Conservation, the Department of Glass and Ceramics or the Department of Metals and Corrosion Engineering.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to perform special laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials (according to their field of study) and will be able to perform individual work on given project.

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

R: According to the individual project and to the teachers' recommendation.

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Study materials are available at particular teachers.

Teaching methods -
Last update: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Course ends with a classified credit. Student have to submit a report that will have common parts such as bachelor and master theses (introduction, theoretical part, experimental part etc.) in the range of at least 15 pages and PowerPoint presentation. The result have been presented at the end of the semester. Students have to write in the report study program and department where the work was done. The report has to be supplemented by a statement similar to that in the bachelor thesis. Final student classification will be the result of individual parts (approach to work, quality of results and their presentation, quality of the report).

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1. Literature research on given topic

2. Experiment proposal

3. Preparation for the experiment realization, preparation of the workplace and apparatus

4. Realization of the experimental work

5. Evaluation of the experimental results

6. Consultation of the results evaluation with the tutor

7. Writing of the semestral thesis

8. Defence of the semestral thesis

Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Laboratory project of conservation technology I

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce,student musí odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu min cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezantovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci. Student bude hodnocen nas základě přístupu k práci, zpracování výsledků a kvality předložené zpávy, prezentace výsledků a diskuse k práci.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha