SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Hydrobiology and Microbiology: Laboratory - M217011
Title: Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (10)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N217019
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
On the basis of this long tradition even in the present Czech Drinking Water Standard, microbiological (=bacteriological) criteria, based upon the laboratory cultivation technique, and biological (=hydrobiological) criteria, based predominantly upon direct microscopic examinations of water samples. The occurrence of undesirable aquatic organisms in distribution systems of drinking water, causing aesthetic, technological and hygienic problems, is a well-known phenomenon. With the increasing drinking water demand more eutrophicated surface water resources have been utilized for drinking water processing, often without the adequate separation of plankton biomass. Other problems are solved in surface waters, mainly presence and characterization of periphyton. Specification of biological study, co-operation with other areas (chemistry, technology, etc.). Study of organisms, specification and characterization of cell (eucaryotic and procaryotic), non-cells organisms (viruses), taxonomy. Detailed specifications of organisms - alga, cyanobacteria, protozoans, metazoans (determinations). Types and sorts of waters (surface, underground, standing and flowing) from the biological point of view, biocenosis of organisms (adaptations).Eutrophication, water blooms, cyanotoxins, problems of open air pools. Biological problems of industrial cooling circuits and air-conditioning systems, waste waters and so on. Methods of cultivations and specific indicators of water quality.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Students will be able to:

Basic and essential biological methods of study the water samples (surface, undergound, drinking, utility, waste water etc.), scrabs and scums, sludge, sediments.

Apply the methods of bioindication to evaluation of environmental samples.

Realize appropriate audit of water and waste water treatment proceses.

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

R:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

R:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

R:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

R:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

R:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

A:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

A:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

A:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Laborator_hydrobiologie_mikrobiologie

Teaching methods - Czech
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Využití projekce z mikroskopu na obrazovku.

Ukázky jednotlivých technik.

Samostatné zpracování vzorků.

Exkurze.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Požadavky k zápočtu v rozsahu sylabů a přednášek v rámci laboratoří. Účast na cvičeních povinná, odevzdání protokolu a jejich zhodnocení. Aktivní zapojení do chodu cvičení, zajištění reálných vzorků.

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Information about microscope and techniques.

2. Specification of organisms (alga, micromycetes, protozoans, metazoans).

3. Methods of sampling, analyses, norms in biology.

4. Applications of microscopy in water treatment technology.

5. Evaluation of waters (raw and surface), periphyton.

6. Applications of microscopy in waste water treatmnet technology.

7. Saprobity, index of saprobity, evaluation of sludges, toxicity.

8. Work and study in microbiology laboratories.

9. Cultivation techniques (aerobic and anaerobic).

10. Applications of microbiology and techniques in water treatmnet technology.

11. Indicators of hygienic assurance of water, of water quality etc.

12. Applications of microbiology and techniques in waste water treatmnet technology.

13. Antibiotics.

14. Microtests.

Registration requirements -
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (18.01.2018)

Microbiology in Water Technology, Hydrobiology.

Technical mikrobiology and hydrobiology.

Course completion requirements - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (22.01.2018)

100% účast na cvičeních, splnění 50% úspěšnosti vstupního testu, účast na celodenní exkurzi, 50% úspěšnost při absolvování výstupního testu z laboratoří. Odevzdání protokolů z jednotlivých praktických úloh. Závěrečné přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti, formou šifrovaného vzorku.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.7 48
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha