SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2022/2023
  
Water Technology: Laboratory Project II - M217023
Title: Laboratorní projekt technologie vody II
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/7, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N217036
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
The aim of this course is to teach the students of the Water Technology programme how to use their knowledge in practice. During the semester the student will independently work on a research project. The student will write a report on his/her project, the project is concluded by an oral presentation. The student will use the results of this project in his/her diploma thesis.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Students will be able to:

do literature review and, according to its results, choose a suitable solution to a given problem,

independently work on a research project,

evaluate experimental data and deduce correct conclusions,

present the results of their research.

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

R: recommended by the supervisor

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Project assignment.

2.-13. Individual work on the project, consultations.

14. Defence of seminar work.

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Drinking Water Treatment and Supply, Biological Wastewater Treatment, Anaerobic Digestion Processes, Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment

Course completion requirements - Czech
Last update: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (21.01.2018)

Požadavky pro klasifikovaný zápočet:

1. vypracovat seminární práci;

2. obhájit tuto práci před zkušební komisí.

Téma seminární práce určí vedoucí projektu - tj. příslušný vedoucí diplomové práce (literární rešerše k DP, vyhodnocení dílčích experimentálních pokusů ...).

V posudku vedoucího a při samotné obhajobě jsou studenti hodnoceni např. podle následujících kritérií:

• Provedení kritické literární rešerše

• Laboratorní zručnost/schopnost získání spolehlivých laboratorních dat

• Zpracování a interpretace dat

• Formulace závěrů

• Samostatnost a iniciativní přístup při práci na projektu

• Grafická úroveň prezentace (přehlednost snímků, barevné řešení, …)

• Verbální a neverbální projev

• Jasná formulace cílů/výzkumných otázek/formulace smyslu dané práce

• Přehlednost popisu metodiky a demonstrace získaných dat

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Práce na individuálním projektu 3,9 109
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha