SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Pathogens and hazardous microorganisms in the environment - M217024
Title: Patogeny a rizikové organismy v životním prostředí
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Kok Dana Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (20.01.2018)
Students will be introduced to the groups of pathogenic and hazardous microorganisms regarding their occurrence, taxonomy and impact on humans. The methods of their detection will be described, both standardized as well as modern, used mostly for research purposes. Exercises will be devoted mainly to case studies, legislation and laboratory methods.
Aim of the course -
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

The students will be familiar with pathogenic and hazardous organisms occurring in the Czech environment and the most common worldwide. They will know how to classify them taxonomically and what risk they can cause to the humans. They will acquire the theoretical and partly practical knowledge of detection methods of these organisms. The students will be able to describe the principle of bacterial resistance to antibiotics and the cycle of resistant genes in the environment.

Literature -
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Mishra S.K., & Agrawal D. 2012. Concise Manual of Pathogenic Microbiology, Wiley, Somerset. Available from: ProQuest Ebook Central. [22 January 2018].

D:Percival S.L., Yates M.V., Williams D.W., Chalmers R.M., Gray N.F. 2013. Microbiology of waterborne diseases: microbiological aspects and risks. London: Elsevier.

D:Wilson B.A., Salyers A.A., Whitt D.D., Winkler M.E. 2011. Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach. ASM Press, 3rd Ed.

D:Popp J., Bauer M. 2015. Modern Techniques for Pathogen Detection. John Wiley & Sons.

Learning resources - Czech
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (20.01.2018)

http://www.szu.cz/

http://www.who.int/en/

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology

Teaching methods - Czech
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem mikrobiologie se zaměřením na rizikové organismy pro člověka vyskytující se v životním prostředí ČR, a okrajově i celosvětově.

Součástí výuky jsou cvičení, kde se probírají případové studie, legislativní opatření týkající se rizikových mikroorganismů v životním prostředí a metody identifikace organismů. Dostupné metody identifikace jsou studentům prakticky ukázány v laboratořích.

Requirements to the exam -
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Active participitation in seminars 10 %

Presentation of student project 30 %

Oral examination 60 %

Syllabus - Czech
Last update: Kok Dana Ing. Ph.D. (20.01.2018)

1. Úvod do problematiky, definice rizik (epidemie), metody hodnocení prevalence, rozdělení rizikových oblastí, člověk a prostředí, zdravotnictví a bezpečnost

2. Klasifikace patogenních a rizikových organismů v životním prostředí (voda, vzduch, půda, hostitel), sérotypizace, imunologie

3. Bakteriální patogeny a rizikové organismy v životním prostředí (interakce s hostitelem, způsobená onemocnění, prevalence) I.

4. Bakteriální patogeny a rizikové organismy v životním prostředí (interakce s hostitelem, způsobená onemocnění, prevalence) II.

5. Bakterie rezistentní na antibiotika (princip působení/rezistence, koloběh v životním prostředí, důsledky rezistence)

6. Jednobuněčná eukaryota riziková pro člověka v prostředí (Giardia, Cryptosporidium, améby, jiní prvoci a nebezpečí i mimo ČR)

7. Mnohobuněčná eukaryota riziková pro člověka v prostředí (houby – plísně a kvasinky, hlísti, tasemnice, motolice i mimo ČR)

8. Životní cykly virů, jejich klasifikace

9. DNA a RNA viry způsobující onemocnění člověka

10. Organismy produkující algogenní a toxigenní látky, riziko pro člověka, monitoring, organoleptické závady vod (konzumace vody, koupání, aerosol)

11. Metody detekce a identifikace rizikových organismů (kultivace, biochemické metody, metody molekulární biologie)

12. Příklady epidemií způsobených mikrobiální kontaminací pitných vod, legislativa, direktivy WHO, případové studie

13. Exkurze

14. Studentský projekt (skupinová prezentace studentů na vybrané téma rizik a patogenů)

Registration requirements - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Nejsou.

Course completion requirements - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (24.01.2018)

90% účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování případové studie a její prezentace. Po udělení zápočtu, možnost zápisu na termín zkoušky. Zkouška ústní formou přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha