SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory of Sustainability Development - M217030
Title: Laboratoř udržitelného rozvoje
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními postupy a metodami hodnocení složek životního prostředí (voda, technologie, biota). Vymezena je specifikace biologických oborů a metod studia včetně kooperace s dalšími oblastmi, např. chemie, technologie, environmentální studie a praxe. Pro hodnocení kvality různého typu matric (voda, sedimenty, nárosty, biofilmy, kaly) se používají biologické metody založené na hydrobiologickém rozboru (mikroskopie) a mikrobiologickém rozboru (kultivace). Charakterizovány jsou metody odběru vzorků, zpracování vzorků v terénu a v laboratoři. Bližší specifikace studovaných organismů (prokaryota, eukaryota). Interpretace bioindikátorů podmínek prostředí včetně možnosti jejich identifikace (povrchové vody, rekreační vody, eutrofizace, technologická voda, upravovaná voda, odpadní voda apod.).
Aim of the course - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

Studenti budou umět:

1. Pracovat s mikroskopem a připravovat si vzorky pro mikroskopii.

2. Základní kultivační techniky včetně konfirmace a vyhodnocení.

3. Využít bioindikaci k posouzení hodnocené matrice (vzorek, prostředí, technologie).

4. Aplikovat výsledky rozboru matrice v praxi.

Literature - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P.,Technická mikrobiologie a hydrobiologie,2017,ISBN 978-80-7080-986-0

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001,ISBN 80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,2002,ISBN 80-7080-496-3

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,2008,ISBN 978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Baumruková L.,Zuzáková J.,Vejmelková D., Novotná J.,Biocenózy vodních biotopů – Biocenosis of Water Biotopes – Biocenosis de hábitat acuático,2020,ISBN 978-80-7592-064-5

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

D:Říhová Ambrožová J.,Trögl J.,Standardní postupy environmentální mikrobiologie.Návody úloh a laboratorních cvičení, 2014,ISBN 978-80-7414-817-0 (brož.),ISBN 978-80-7414-854-5 (online: pdf)

D:Říhová Ambrožová J.,Atlas mikroorganismů,2014,ISBN 978-80-7414818-7 (brož.),ISBN 978-80-7414-855-2 (online: pdf)

Syllabus - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

1. Specifikace biologických metod (zásady, postupy, normy)

2. Metody odběru vzorků, analýzy, normy (legislativa)

3. Specifikace organismů (řasy, mikromycety, bakterie, prvoci, mnohobuněční)

4. Mikroskop, mikroskopování a techniky (preparáty, barvení, fluorescence)

5. Metody a zásady práce v mikrobiologické laboratoři (ředění, příprava vzorků, média)

6. Kultivační techniky (aerobní, anaerobní)

7. Využití mikroskopie v technologii vody (úprava, čištění apod.)

8. Hodnocení kvality vod, nárostů a bioty, saprobiologie (bioindikace)

9. Využití mikrobiologie v technologii vody (úprava, čištění apod.)

10. Bioindikátory, indikátory hygienické nezávadnosti vody a kvality vody

11. Eutrofizace, znečištění, toxicita

12. Screeningové metody a mikrobiotesty

13. Interpretace výsledků stanovení

14. Legislativa

Registration requirements - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

Nejsou.

Course completion requirements - Czech
Last update: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

70 % účast v laboratořích, 30 % protokoly a testy.

 
VŠCHT Praha