SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Microchemical engineering - M409021
Title: Mikrochemické inženýrství
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kašpar Ondřej Ing. Ph.D.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Interchangeability : AM409021, N409079
Is interchangeable with: AM409021
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s výhodami a specifiky práce v mikro a nano měřítku. Důraz bude kladen na popsání řídících dějů, které se v mnohém významně liší od těch pozorovaných v „makroskopickém“ životě. Dále bude nastíněna i) tvorba zařízení od návrhu po samotnou realizaci – design, optimalizace a technologie přípravy mikrozařízení, ii) možnosti aplikace mikrosystémů v praxi, iii) využití výpočetních nástrojů pro simulaci více-fázových systémů a povrchových jevů v mikro a nano světě.
Last update: Kašpar Ondřej (19.01.2018)
Syllabus - Czech

Přírodní a technické vědy. Prostorová a časová měřítka. O spojitosti a nespojitosti. Bilanční rovnice. Teorie podobnosti. "Scaling down". "Numbering up".

Elektrické pole v mikro- a nano-systémech. Elektrolyty. Faradayův zákon. Gaussův zákon. Nernstova-Planckova rovnice. Elektroneutralita. Elektrická dvojvrstva. Disociační rovnováhy. Fázové rovnováhy.

Elektrické, mechanické, optické, fluidní a chemické mikrosystémy.

Mikroobrábění, CAD, CAM, CNC.

Mikrolitografie.

Materiály pro mikrosystémy.

Měření a pozorování v mikrosystémech.

Produktové inženýrství.

Disperze.

Koloidy.

Částice.

Měření a pozorování v nanosystémech.

Aplikace v medicíně.

Kvantové limity.

Last update: Hladíková Jana (16.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha