SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Physics of Plasma - M444015
Title: Fyzika plazmatu
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět uvádí do problematiky fyziky plazmatu, popisuje pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích a v polích nehomogenních a nestacionárních. Další zde popisovanou problematikou je difúze, pohyblivost, ambipolární difúze, srážkový model; uvádí základní přehled možností aplikace plazmatu s důrazem na jeho interakci s biologickými materiály a strukturami nebo na využití pro generaci nanočástic.
Last update: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

aplikovat fyzikální zákonitosti na objekty v plazmatickém stavu,

vysvětlit podstatu fyzikálních dějů v plazmatu a budou znát vybrané aplikace plazmatu.

Last update: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Literature - Czech

Z: F. F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984, ISBN nemá

D: P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu, Nakladatelství AGA, 2011, ISBN 978-80-904582-2-2

Last update: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Learning resources - Czech

http://plasma.vscht.cz/vyuka/fp/

Last update: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Syllabus - Czech

1. Definice a dělení plazmatu.

2. Zdroje plazmatu.

3. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích.

4. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v polích nehomogenních, magnetická zrcadla.

5. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v nestacionárních polích.

6. Plazma ve Vesmíru a na Zemi.

7. Zdroje termálního plazmatu a jejich využití.

8. Diagnostika termálního plazmatu.

9. Zdroje a technické aplikace nízkoteplotního plazmatu.

10. Diagnostika nízkoteplotního plazmatu.

11. Možné aplikace nízkoteplotního plazmatu v mikrobiologii, potravinářství a medicíně.

12. Modelování termálního plazmatu - magnetohydrodynamika.

13. Modelování netermálního plazmatu.

14. Vybrané numericé metody.

Last update: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou získání zápočtu je absolvování seminářů, laboratorních cvičení a závěrečný test. Zkouška je písemnou i ústní formou.

Last update: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 26
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.3 7
6 / 6 166 / 168
 
VŠCHT Praha