SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Project Management - M501003
Title: Projektové řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501003
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: DOLEŽAL J. a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

D: PORTNEY, S. E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.

D: HORINE, G. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.

D: SVOZILOVÁ, A.: Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.

D: PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)– Seventh Edition. 2021. ISBN 978-1628256642.

D: LAWTON, I. PRINCE2 Made Simple: Updated for 6th Edition. 2017

D: MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

D: HINDE, D. PRINCE2 Study Guide: 2017 Update. 2021. ISBN 978-0995527522.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2010. ISBN 978-80-247-3293-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: zpracování studie proveditelnosti, vytvoření časového plánu projektu, aktivita při rozboru projektu

Zkouška: závěrečný test (80%), kvalita zpracování studie proveditelnosti (20%)

Syllabus - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (15.09.2022)

1. Popis a charakteristika produkčních procesů. Definice procesu typu projekt.

2. Rozdíl mezi projektovým a provozním řízením.

3. Odhadování vstupních parametrů projektu.

4. Analýza případové studie – rozbor realizovaného projektu.

5. Životní cyklus projektů z hlediska činností a čerpání zdrojů.

6. Klíčové parametry projektu. Definování významu cílů. Charta projektu.

7. Struktura členění prací. Projektový tým.

8. Studie proveditelnosti – cíle a popis postupu, analýza trhu.

9. Studie proveditelnosti – umístění, technologie, lidské zdroje.

10. Studie proveditelnosti – implementační plán, vyhodnocení.

11. Časové plánování. Metody CPM a PERT.

12. Řízení zdrojů projektu – problémy a metody řešení. Stanovení nákladů a optimální doby trvání projektu. Rozpočet projektu.

13. Metodiky Agile. Rozdíly oproti klasickému přístupu.

14. Popis metodiky Scrum.

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: zpracování studie proveditelnosti, vytvoření časového plánu projektu, aktivita při rozboru projektu

Zkouška: závěrečný test (80%), kvalita zpracování studie proveditelnosti (20%)

 
VŠCHT Praha