SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Managerial Decision-making - M501008
Title: Manažerské rozhodování
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501008
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Z: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje rozhodování v dynamickém a nejistém prostředí. Praha: Ekopress, 2022 (v tisku).

Z: ŠVECOVÁ, L. Sbírka příkladů (online cvičebnice v systému e-learning)

D: KEPNER, H. CH., TREGOE, B. B. The New Rational Manager. Princeton, Princeton Research Press, 2013.

D: HAMMOND, J. S., KEENEY, R. L., RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business School Press, Boston 2002.

D: ŠVECOVÁ, L. Managerial Decision-Making. Online book. Praha: VŠCHT, 2022 (v tisku).

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních. Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

Syllabus - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

1. Základní pojmy a poznatky rozhodovací analýzy (rozhodovací proces a jeho náplň, základní typy rozhodovacích procesů, princip optimalizace a satisfakce, kvalita rozhodování, informace v rozhodování).

2. Riziko a nejistota v rozhodování (subjektivní pravděpodobnosti, postoj k riziku a funkce utility, měření rizika).

3. Řešení problémů a hledání příčin problémů.

4. Nástroje, metody a postupy rozhodování za jistoty (identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, výběr kritérií, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, hodnocení variant).

5. Metody analýzy rozhodovacích problémů.

6. Metody tvorby variant.

7. Metody vícekriteriálního hodnocení - principy, stanovení vah.

8. Metody vícekriteriálního hodnocení - metody a přístupy.

9. Metody a nástroje rizikového rozhodování - rozhodovací matice.

10. Metody a nástroje rizikového rozhodování - pravidla rozhodování za nejistoty, pravidla rozhodování za rizika.

11. Metody a nástroje rizikového rozhodování - pravděpodobnostní stromy a scénáře.

12. Metody a nástroje rizikového rozhodování - rozhodovací stromy.

13. Metody a nástroje rizikového rozhodování - simulace Monte Carlo.

14. Management rizika (identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, hodnocení rizika, příprava opatření na snížení rizika, operativní řízení rizika).

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních, simulační hra. Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

 
VŠCHT Praha