SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Diploma Thesis - M501009
Title: Diplomová práce
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 18
E-Credits: 18
Examination process:
Hours per week, examination: 0/18, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má analytickou, syntetizující, experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Aim of the course - Czech

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace.

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky analytické a experimentální práce, vhodně využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování.

3. Na základě zjištěných výsledků navhrnout implementaci metod a nástrojů.

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace.

Last update: Švecová Lenka (08.02.2021)
Literature - Czech

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Specializovanou literaturu student vyhledá v rámci zpracování literární části práce.

Last update: Kubová Petra (20.03.2019)
Learning resources - Czech

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Last update: Kubová Petra (20.03.2019)
Syllabus - Czech

1. Zpracování literární části diplomové práce

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků práce

Last update: Kubová Petra (20.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.

Last update: Kubová Petra (20.03.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1.8 50
Práce na individuálním projektu 16.2 454
18 / 18 504 / 504
 
VŠCHT Praha