SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Sociology and research methodology - M501050
Title: Sociologie a metody výzkumu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Annotation - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)
Kurz cílí na základní a pokročilou charakteristiku oboru sociologie a studia výzkumných metod. Mapuje vznik a rozvoj této disciplíny, zaaměřuje se především na současné poznání. Seznamuje studenty s tématy, kterými se česká i světová sociologie zabývá a se způsoby na jejich nahlížení. Během předmětu budou studenti vedeni k pochopení soudobých společností a budou jim přiblíženy vybrané sociální jevy a aktuální společenské procesy. Pozornost bude věnována také vybraným problémům rurální a urbánní sociologie - se zaměřebím na reálie ČR. Na konci kurzu studenti pochopí specifika jednotlivých sociologických paradigmat, směrů, poznají jejich hlavní představitele a stěžejní výzkumné vědecké práce. Budou také schopni se orientovat v základních problémech soudobé sociologie a budou obeznámeni s dostupnými zdroji dat o české společnosti.
Aim of the course - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)

Hlavní okruhy dovedností, jimiž budou absolventi disponovat:

  • pochopí základní pojmy a koncepty, používané v sociologii (sociální instituce, sociální role, sociální jednání, sociální struktura, stratifikace, mobilita)
  • pochopí základní metodologické přístupy, techniky sběru dat (kvantitativní a kvalitativní metodologie) a seznámí se s jednotlivými etapami výzkumu
  • porozumí existenci oborových sociologií (včetně rurální a urbánní sociologie a sociologie veřejného prostoru) a poznají jejich stěžejní přístupy jako příklady praktických aplikací sociologické teorie.

Literature - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)

Povinná:

Giddens, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013. 1049 stran.

Mann, Peter. An approach to urban sociology. London: Routledge, 2000. ISBN 9780710068965.

Naiman, Joanne. How Societies Work, (5th ed.). Black Point, NS: Fernwood Publishing, 2012. ISBN 978-1-552-66465-0.

Strauss, Anselm; Corbinová, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

Doporučená:

Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 8071841412.

Flanagan, William. Urban sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, 2010. ISBN 978-1-442-20190-3.

Harrington, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670933

Fulcher, James.; Scott, John. Sociology. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-199-56375-3.

Mynaříková, Lenka; Novotný, Lukáš. Knowledge Society Failure? Barriers in the Use of ICTs and Further Teacher Education in the Czech Republic. Sustainability 2020, 12, 6933. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6933.

Novotný, Lukáš. Sociology of European Integration. Sociologia 48(2), 2016, 119-138.

Stolley, Kathy. The basics of sociology. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2005. IDBN 978-0-313-32387-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)

závěrečný test, aktivita/prezentace v seminářích

Syllabus - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (08.12.2020)

1. Úvod do oboru sociologie

2. Sociologické pojmy I: kultura, socializace, sociální problémy a společnost

3. Sociologické pojmy II: sociální skupiny, struktura společnosti – stratifikace, sociální nerovnosti, sociální mobilita

4. Sociologické pojmy III: instituce, hodnoty a normy, sociální učení

5. Sociologie a politika (politika, autorita, moc, pojetí moci, politická socializace, participace, politické elity a distribuce moci ve společnosti)

6. Empirická sociologie: kvantitativní a kvalitativní výzkum, popis základních rozdílů, fáze výzkumu, etika a výzkum

7. Základní výzkumné techniky sociologie - rozhovory, dotazování, pozorování, experiment, deduktivní a induktivní přístup výzkumné práce

8. Sociologie města (sociálně prostorová segregace, komunitní vztahy)

9. Sociologie veřejného prostoru (města v ČR jako politické a správní celky, lokální demokracie, programování a regulace rozvoje měst)

10. Organizační struktura moderních společností. Teorie organizace a byrokracie.

11. Sociologie rurálních prostorů a periferií (venkov a modernizace, proměna venkova a periferií, problém pohraničí)

12. Rozvoj venkova (regionální nerovnosti; integrovaný endogenní rozvoj)

13. Současná společnost a globalizace (postmoderní sociologie, problém individualizace, nejistota a "tekuté časy")

14. Sociální kontrola a deviace (odchylka, deviace, zločin, organizovaný zločin, individuální a společenské příčiny deviace, sociálně patologické jevy, sociologické přístupy k sociální patologii, sociální dezorganizace)

 
VŠCHT Praha