SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Strategic planning and Development Policies - M501053
Title: Strategické plánování a politiky rozvoje
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Annotation - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)
Kurz Strategické plánování a politiky rozvoje seznamuje studenty s metodickým, institucionálním a praktickým (implementačním) rámcem strategického plánování, zejména ve veřejném, ale i podnikovém a neziskovém regionálních strategických plánů a politik. Studenti se seznámí s příklady odvětvových, vládních i komunálních a mezinárodních politik a strategických dokumentů a jejich kontextem prizmatem územního a prostorového plánování, obecného managementu, veřejného zájmu, environmentální, sociální a ekonomické udržitelnost atd.
Aim of the course - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Schopnost analyzovat, implementovat i interpretovat různé typy strategických plánů a veřejných politik, formulovat jejich zadání a relevantní části.

Schopnost zpracovat strategický plán menšího rozsahu, orientovat se v aktuálních veřejných politikách a jejich dopadu, vyhodnocovat dopady a provazby strategických plánů a veřejných politik.

Rámcový přehled o relevantních evropských, mezinárodních a českých strategických dokumentech s dopadem na udržitelný rozvoj.

Literature - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Povinná:

Demko, George (Ed.). Regional Development. Problems and Policies in Eastern and Western Europe. London: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315103280.

IPR. Strategický plán hl. m. Prahy. Praha: IPR, 2016.

Vybrané regionální, vládní a EU dokumenty v aktuálním znění (strategie, strategické plány a veřejné politiky).

Doporučená literatura:

Ambos, B., Schlegelmilch, B. The New Role of Regional Management. London: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-53875-7.

Berman, N. L. a kol. Úspěšná česká města. Průvodce strategickým plánováním. Praha: Berman Group, 1998.

Novotný, Lukáš. Place management a přeshraniční cestovní ruch: příklad česko-bavorského pohraničí. In: Linderová, Ivica (Ed.). Topical Issues of Tourism „Overtourism – Risk for a Destination“. Jihlava: VŠPJ, 2020, 146-155.

Rocha, Hector. Entrepreneurship and Regional Development. The Role of Clusters. London: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-137-29825-6.

Maier, Karel. Územní plánování. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.

Ježek, J. a kol. Strategické plánování obcí, měst a regionů: vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer, 2015

JEŽEK, J. et al. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Agenda 21. (2005). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Evropské perspektivy územního rozvoje (2000). Praha: Evropská komise/Ministerstvo pro místní rozvoj.

Půček, M., Koppitz, D. Strategické plánování a řízení pro obce, města a regiony. Praha: NSZM, 2012.

Learning resources - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Povinná a doporučená literatura.

Prezentace pro prezenční i distanční (on-line) výuku.

Dokumenty (veřejné politiky, strategické plány).

Teaching methods - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Přednášky.

Skupinová práce: příprava a obhajoba prezentací.

Domácí práce: rešerše.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Odevzdání semestrální práce.

Odevzdání domácí přípravy (rešerše).

Participace na výuce, skupinové práci a prezentacích.

Syllabus - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

1) Úvod do strategického plánování. Strategické plánování a paradigma udržitelného rozvoje. Vztah veřejných politik a strategického plánování. Typologie strategických plánů a veřejných politik.

2) Metodický, legislativní a institucionální rámec veřejných politik.

3) Metodický, legislativní a institucionální rámec strategických plánů. Provazba ke strategickému managementu. Struktury, formální i obsahové rámce strategických plánovacích dokumentů. Historie a významné dokumenty.

4) Aktuální veřejné politiky (ČR, EU) relevantní pro agendu environmentálního, sociálního a ekonomického udržitelného rozvoje.

5) Vybrané strategické plány sídel a regionů. Příklady dobré praxe.

6) Provazby strategických plánů sídel a regionů s územním a prostorovým plánováním a konceptem smart cities,

7) Participativní a komunikační aktivity spojené s přípravou veřejných politik a strategických plánů sídel a regionů.

8) Analytické metody ve strategickém plánování.

9) Návrhová část strategických plánů, cíle, politiky. Implementace SP. Aktuální trendy ve zpracovávání strategických plánů. Využití SW platforem pro SP.

10) Evaluace veřejných politik a strategických plánů. Metody evaluace.

11) Vybrané sektorové politiky I

12) Vybrané sektorové politiky II

13) Strategické plánování v v korporátním a neziskovém sektoru.

14) Strategické a prostorové plánování sídel a regionů v Evropě a na nadnárodní (EU) úrovni.

Course completion requirements - Czech
Last update: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D. (17.01.2021)

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na výuce a přiměřené participaci na skupinové práci, vypracování domácích zadání a odevzdání semestrální práce na individuálně zadané téma.

Předmět bude zakončen ústní zkouškou.

 
VŠCHT Praha