SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Sensory Analysis - N323004A
Title: Senzorická analýza
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: SA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing.
Míková Kamila doc. Ing. CSc.
Ilko Vojtech Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B323003, AB323003
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět má za cíl seznámit studenty se zásadami senzorického hodnocení potravin. Jsou probírány jednotlivé metody používané při hodnocení kvality potravin,při vývoji nových výrobků a testech skladovatelnost apod. Důraz je kladen na výběr kritérií pro hodnocení jednotlivých skupin potravin, na zásady pro výběr a školení posuzovatelů a na statistické zpracování dat. Při cvičeních se získané teoretické znalosti procvičují prakticky - hodnocení konkrétních potravin pomocí různých zkoušek, zjišťování rozdílů v kvalitě potravin, ověření funkce smyslů studentů.
Last update: Panovská Zdeňka (16.11.2012)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Zásady senzorické analýzy - školení panelu, předkládání vzorků, kódování,

Znalost funkce všech smyslů

Přehled chuťových a vonných látek, látek pro úpravu barvy a textury

Charakterizovat senzorické metody - způsob použití,vhodnost použití,statistické vyhodnocení

Určení nejdůležitějších charakteristik skupin potravin

Last update: TAJ323 (19.11.2012)
Literature - Czech

Z: Pokorný J, Valentová H, Panovská Z.: Senzorická analýza potravin, VŠCHT, 1998 ISBN 80-7080-329-0

Z: Pokorný J.: Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senzorické jakosti. ÚZPI, Praha, 1997.

D: Lawless H.T. Sensory Evaluation of Food, Kluwer Academic Publishers,1998. ISBN 0-8342-1752-X

Last update: TAJ323 (19.11.2012)
Learning resources - Czech

ČSN ISO normy týkající se senzorické analýzy obecně tj.(vybavení laboratoře, slovník, výběr posuzovatelů, apod.) a normy týkající se metod.(párová zkouška, trojúhelníková zkouška, duo trio apod.)

http://www.iso.org/iso/catalogue_ics_browse?ICS1=67&ICS2=240&

http://www.foodafactoflife.org.uk/

Last update: TAJ323 (19.11.2012)
Teaching methods - Czech

Přednášky v Power Pointu

Při cvičeních posuzování reálných potravin nebo modelových vzorků.

Last update: Panovská Zdeňka (16.11.2012)
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy senzorické analýzy - zařízení senzorické laboratoře, příprava a předkládání vzorků.

2. Metody v senzorické analýze: rozdílové, pořadové a profilové zkoušky.

3. Psychologie smyslového vnímání. Psychometrika, vztahy mezi intensitou podnětu a vjemu.

4. Anatomie a funkce chuťového smyslu

5. Charakteristika základních chutí a jednotlivých chuťových látek (sladká, slaná, kyselá, hořká a umami)

6. Charakteristika vedlejších chutí (palčivá, trpká, kovová, alkalická).

7. Anatomie a funkce čichového smyslu. Vonné látky.

8. Anatomie a funkce zrakového smyslu, vliv barvy potravin, barviva.

9. Anatomie a funkce smyslových orgánů - hmat a další smysly.

10. Textura potravin, látky upravující texturu, vnímání textury posuzovateli.

11. Výběr charakteristik jednotlivých potravinářských skupin.

12. Statistické metody při zpracování dat a interpretace výsledků senzorické analýzy.

13. Konzumentské testy.

14. Celkové shrnutí učiva.

Last update: Panovská Zdeňka (16.11.2012)
Registration requirements - Czech

Nejsou vyžadovány

Last update: TAJ323 (18.11.2012)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 23
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 113 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Examination test 80

 
VŠCHT Praha