SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Forensic Chemistry: Laboratory - N453018
Title: Laboratoř forenzní chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (2)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M402039
Guarantor: Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Interchangeability : M108009
Is interchangeable with: M402039, M108009
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Studenti absolvují během semestru vybrané laboratorní úlohy se zaměřením na forenzní analýzu. V rámci Laboratoře se studenti prakticky seznámí s moderními analytickými a fyzikálně-chemickými metodami užívanými ve forenzní praxi a s analýzou všech typů materiálů - kovových, polymerních, skelných a keramických. Seznámí se i analýzou matric životního prostředí. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti forenzní analytické chemie, v chemické a strukturní analýze materiálů, v oblasti analýzy životního prostředí a paliv.
Last update: Janda Václav (24.01.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

  • pokročilé laboratorní techniky pro forenzní analýzu
  • změřit a vyhodnotit mechanické, tepelné a korozní vlastnosti materiálů
  • stanovit chemické složení materiálů pomocí různých analytických metod
  • zpracovávat experimentální data
  • interpretovat výsledky
Last update: Jahoda Milan (01.11.2013)
Literature - Czech

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Last update: Jahoda Milan (01.11.2013)
Learning resources - Czech

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Last update: Jahoda Milan (01.11.2013)
Syllabus - Czech

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují s laboratorními technikami užívanými ve forenzní chemii. Úkolem skupiny je vykonat předepsanou analýzu nebo měření podle návodu, zpracovat získaná data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích.

Tématické okruhy prací:

Plynová chromatografie; Kapalinová chromatografie; Infračervená a Ramanova spektroskopie; Chirální separace pomocí VCD, ECD; Atomová spektroskopie - AAS, ICP-MS; Metalografie a optická mikroskopie; Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza; RTG fluorescenční spektrometrie; Metody povrchové a termické analýzy; Mechanické vlastnosti materiálů v tahu, tlaku a ohybu; Korozní vlastnosti - elektrochemické a expoziční zkoušky, korozní jevy.

Last update: Jahoda Milan (01.11.2013)
Registration requirements - Czech

Laboratoř anorganické chemie I

Laboratoř analytické chemie I

Last update: Jahoda Milan (01.11.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha