SubjectsSubjects(version: 876)
Course, academic year 2020/2021
  
Doctoral colloquium - P064001
Title: Doktorské kolokvium
Guaranteed by: The Academy of Performing Arts in Prague (064)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 other [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: Dvořák Tomáš Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Cílem těchto tří povinných prezentací, které probíhají vždy na konci prvního, druhého a třetího ročníku, je ověřit schopnosti studenta přednést dílčí výstupy svého disertačního projektu, naučit ho správné argumentaci při veřejné odborné rozpravě i zapojení do rozpravy nad tématy, které se přímo netýkají jeho odborné práce, ale metodologicky s ní samozřejmě souvisí. Student si každoročně připravuje krátké ca 30 min. představení svého projektu, které přiblíží dosavadní průběh jeho badatelské práce na doktorandském projektu. Cílem kolokvia je podpořit doktoranda dostatečně včas v kvalitní přípravě empirického výzkumu, který bude součástí disertační práce a pravidelná kontrola postupu prací na vlastním disertačním projektu (v praktické i teoretické rovině). Student během svého vystoupení prokazuje schopnost vědeckých rešerší v domácí i zahraniční odborné literatuře, představí svoje vědecké postupy, stanoví výzkumné otázky na základě přehledu o existujícím stavu poznání v dané oblasti. Definuje přidanou hodnotu, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Student prokáže schopnost rámcových představ o empirickém výzkumu – navrhne typy výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat. Student prokazuje na jednotlivých setkáních schopnosti definice finální metodiky výzkumu a vytvoření harmonogramu sběru dat. Součástí prezentace je hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku (části výzkumného úkolu zpracovány formou kapitol disertační práce). V rámci kolokvií se do následné diskuze komplexně zapojují studenti všech ročníků. Součástí prezentace je hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku (části výzkumného úkolu zpracovány formou kapitol disertační práce). 1., 2. a 3.r./ LS. Zatímco vystoupení na prvním kolokviu je především informativní a student představuje základní záměr svého projektu, v následujících letech se předpokládá hluboká znalost dané části konkrétního tématu včetně dobré schopnosti argumentace nad zvolenými heuristickými přístupy.
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)

Z: Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, The Craft of Research, Chicago, University of Chicago Press, 2008. ISBN: 978-0-2260-6566-3.

Z: Sylvan Barnet, A Short Guide to Writing, Boston, Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-2058-8699-9.

Z: Etta Arntzen and Robert Rainwater, Guide to the Literature of Art History 1, ALA Editions, 1980. ISBN: 978-0-9053-0905-7.

D: T. Barone, E. W. Eisner, Arts Based Research, Los Angeles, CA, Sage, 2012. ISBN: 978-1-4129-8247-4.

D: David Carrier, Principles of Art History Writing, University Park (PA), Penn State University Press, 1991. ISBN: 978-0-271-00945-2

D: James Daichendt, Artist Scholar: Reflections on Writing and Research, Chicago, University of Chicago Press, 2011. ISBN: 978-1-8415-0487-2.

D: L. J. Jordanova, The Look of the Past: Visual and Material Evidence in Historical Practice, Cambridge - New York, Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-5217-0906-4

D: Max Marmor, Alex Ross, Guide to the Literature of Art History 2, ALA Store, 2004. ISBN: 978-0-8389-0878-5.

D: Constance McCabe - Roger Taylor (eds.), Coatings on Photographs: Materials, Techniques, and Conservation, Washington, AIC 2005. ISBN: 978-0-9760-5010-0.

D: Henry M. Sayre, Writing about Art, Boston, Pearson 2008. ISBN: 978-0-2056-4578-7.

D: Scholarly Ethics and Publishing: Breakthroughs in Research and Practice, Hershey, USA 2019. ISBN: 978-1-5225-8057-7.

D: Amy Tucker, Visual Literacy: Writing about Art, Boston, Mass., McGraw-Hill, 2002. ISBN: 978-0-0723-0222-6.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)
  • průběžné konzultace se školitelem
  • příprava prezentace
  • obhajoba roční práce
Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)

Přednesení postupu vlastního badatelského projektu.

 
VŠCHT Praha