SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Advances in sugar chemistry and technology - P321004
Title: Vybrané kapitoly z chemie a technologie cukru
Guaranteed by: Department of Carbohydrates and Cereals (321)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Henke Svatopluk Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Předmět rozvíjí teoretické znalosti o procesech a zařízeních uplatňujících se při výrobě cukru a možnostech využití sacharosy. The subject cultivate theoretic knowledges about processes and equipments of sugar production and possibilities of sucrose use.
Aim of the course - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

Student bude umět:

  • řídit a optimalizovat podmínky technologických postupů, na základě pokročilých znalostí chemické podstaty výroby a čištění cukru a jiných cukerných výrobků
  • vybrat a zavádět moderní procesy do technologii cukru i jiných sacharidů a potravin se schopností modelovat a simulovat procesy
  • řešit problematiku životního prostředí a likvidace odpadů, navrhovat nepotravinářské možnosti aplikace cukru a dalších sacharidů

Student will know:

  • to manage and to optimise conditions of technological processes, according to detailed knowledges of chemical ground of sugar production
  • to choose and to implement modern processes into sugar and food technologies with ability to model and simulate of processes
  • to solve environment problems and waste liquidation, to design possibilities of nonfood application of sugar and the other carbohydrates
Literature - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

Mohsen Asadi: Beet-Sugar Handbook, 2007

P.Kadlec,K.Melzoch,M.Voldřich a kol.: Technologie potravin � Procesy a zařízení potravinářských

a biotechnologických výrob. KEY Publishing,Ostrava, 2012, 1. vydání, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

Teaching methods - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

Přednášky, cvičení, konzultace, počítačová učebna (řízení, modelování a simulace)

Lectures, seminars, tuition, computer classroom (control, modelling, simulation)

Syllabus - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

1. Úvod do technologie. Cukr a jeho využití . Cukrovarnické veličiny

2. Provozní laboratoř

3. Manipulace s řepou. Výroba řízků, těžení šťávy

4. Extraktory. Lisování a sušení řízků

5. Epurace, Vápenka a hašenka

6. Předčeření a čeření. Saturace. Separace kalu

7. Tepelné hospodářství

8. Zahřívání a odpařování šťáv

9. Krystalizace cukrovin a odstřeďování

10. Rafinace cukru, afinace,odbarvování

11. Inventurní výpočet

12. Modelování a bilance

13. Rafinérské výrobky, vodní hospodářství

14. Výroba cukru z třtiny

1. Introduction, Use of sugar, Quantities of sugar technology

2. Laboratory in sugar factory

3. Handling of beet,Beet slicing, Juice extraction

4. Extractors. Pulp pressing and drying

5. Juice purification, Lime milk and Carbon dioxide production

6. Preliming, Liming, Carbonation,Sludge separation

7. Heat economy

8. Heating and Evaporation of juices

9. Crystallization and Centrifugation of massecuites

10. Sugar refining, Affination,Decolorization

11. Inventory check calculation

12. Modelling and balances

13. Refinery products, Waste water treatment

14. Cane sugar processing

Entry requirements - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

v rozsahu magisterského studia oboru Technologie potravin

No requirements

Registration requirements - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

Procesy v potravinářských výrobách nebo Chemické inženýrství

Fyzikální chemie

Technologie potravin

Course completion requirements - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.06.2018)

účast na přednáškách, seminářích a cvičeních

zvládnutí projektu v oblasti výpočtů a modelování

složení závěrečné zkoušky

attendance on lectures, seminars and workshops

encompassment of project in frame of calculation and modelling

passing an exam

 
VŠCHT Praha